Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi internetowe
numer data wpisu postanowienie branża
626 2006-04-03 Sygn akt XVII Amc 109/05
"Rezygnacja z usług świadczonych przez Tox pl na wniosek Abonenta nie zobowiązuje Tox pl do zwrotu opłaty za świadczoną usługę"
Usługi internetowe
604 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 75/04
"Spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy podlegają orzecznictwu Sądów Gospodarczych w Krakowie"
Usługi internetowe
603 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 75/04
"W razie zwłoki w płatności Abonent zapłaci Operatorowi odsetki w wysokości 3% od zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki"
Usługi internetowe
602 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 75/04
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, które spowodowane jest brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją,...
Usługi internetowe
601 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 75/04
"Abonent nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Operatora w związku z brakiem możliwości dostępu do sieci Internet z powodu trudności technicznych lub braku możliwości technicznych wykonania usługi w umownym terminie"
Usługi internetowe
600 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 75/04
"W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Operatora naliczana jest opłata należna od abonenta zgodnie z umową i cennikiem"
Usługi internetowe
599 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 75/04
"W przypadku przeterminowania płatności na rzecz Operatora powyżej 5 dni, nastąpi automatycznie wyłączenie usług. Ponowne włączenie nastąpi po rozliczeniu wszystkich należności oraz uiszczeniu opłaty manipulacyjnej zgodnie z...
Usługi internetowe
598 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 75/04
"W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek opłaty przewidzianej Umową Abonencką, Regulaminem bądź Cennikiem, Operator naliczać będzie odsetki umowne w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, oraz opłaty związane ze...
Usługi internetowe
597 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 75/04
"Opłata za korzystanie z usług jest pobierana z góry za dany okres rozliczeniowy i należy ją uiścić w terminie wskazanym na fakturze/książeczce opłat. Operator zastrzega, że nie doręczenie faktury lub książeczki opłat do...
Usługi internetowe
591 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 81/04
"Klient w każdej chwili ma prawo zrezygnować z usług Usługodawcy bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu"
Usługi internetowe
590 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 81/04
"W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez Sąd "właściwy dla siedziby usługodawcy"
Usługi internetowe
589 2005-12-02 Sygn. akt XVII Amc 81/04
"Opłata abonamentowa jest niepodzielna i niezwrotna w całości ani w części"
Usługi internetowe
552 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 34/04
"Wszelkie spory których stroną będzie właściciel serwisu będą rozpatrywane przez Sądy Polskie z siedzibą właściwą do siedziby Kreativ"
Usługi internetowe
551 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 34/04
"Konta nie używane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia"
Usługi internetowe
534 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 109/04
"W przypadku roszczeń Użytkownika niezależnie od ich przedmiotu i podstawy odpowiedzialność finansowa Dostawcy jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystywanego abonamentu"
Usługi internetowe
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: