Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 10955/12
Numer wpisu:5631
Data wpisu:2014-05-09
Data wydania wyroku:2013-05-07
Sygnatura akt:XVII AmC 10955/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Violetta Chochół
Oznaczenie pozwanego:Iwona Kwiatkowska, Rafał Peisert - Eller Service s.c
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Korzystanie z Usługi Usnet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej usługi Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu Pobieraczek 5"
Branża:Usługi internetowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi internetowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5997 2015-02-20 XVII AmC 13568/12
"W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25% wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu"
Usługi internetowe
5519 2014-02-04 XVII AmC 515/09
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej"
Usługi internetowe
5300 2013-10-04 XVII AmC 11003/12
"Firma Ekodab nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy spedytora"
Usługi internetowe
5299 2013-09-26 XVII AmC 5394/11
"W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Internet Serwis opłata za świadczone usługi jest naliczana oraz jest należna od abonenta w pełnej wysokości zgodnie z umową i cennikiem"
Usługi internetowe
5298 2013-09-26 XVII AmC 5393/11
"Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z wyłączeniem sytuacji kiedy nastąpiło ono z jednego z powodów: przyczyny leżące po stronie podmiotów osób trzecich"
Usługi internetowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: