Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 13568/12
Numer wpisu:5997
Data wpisu:2015-02-20
Data wydania wyroku:2014-12-03
Sygnatura akt:XVII AmC 13568/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki
Oznaczenie pozwanego:Magdalena Chobot - sklep internetowy www.sagaform24.pl
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25% wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu"
Branża:Usługi internetowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi internetowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5631 2014-05-09 XVII AmC 10955/12
"Korzystanie z Usługi Usnet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru...
Usługi internetowe
5519 2014-02-04 XVII AmC 515/09
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej"
Usługi internetowe
5300 2013-10-04 XVII AmC 11003/12
"Firma Ekodab nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy spedytora"
Usługi internetowe
5299 2013-09-26 XVII AmC 5394/11
"W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Internet Serwis opłata za świadczone usługi jest naliczana oraz jest należna od abonenta w pełnej wysokości zgodnie z umową i cennikiem"
Usługi internetowe
5298 2013-09-26 XVII AmC 5393/11
"Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z wyłączeniem sytuacji kiedy nastąpiło ono z jednego z powodów: przyczyny leżące po stronie podmiotów osób trzecich"
Usługi internetowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: