Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
5735 2014-08-05 XVII AmC 9068/12
"Słuchacz oświadcza, że w przypadku zmniejszenia się podczas trwania nauki liczebności grupy poniżej 20 osób nie będzie rościć żadnych pretensji do rozwiązania grupy i przejścia do zaproponowanej innej grupy, na inny...
Edukacja
5734 2014-08-05 XVII AmC 9068/12
"W przypadku podjęcia nauki przez Słuchacza w trakcie trwania danego semestru, jest on zobowiązany do zapłaty czesnego za cały semestr. W takim przypadku zaległe raty Słuchacz jest obowiązany opłacić w najbliższym przypadającym...
Edukacja
5589 2014-03-25 XVII AmC 4992/11
"Student jest zobowiązany za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi edukacyjne uiścić opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. [...] W trakcie studiów wysokość opłat za usługi edukacyjne może ulec zmianie w...
Edukacja
5400 2013-10-28 XVII AmC 5531/11
"Obliczona, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4, kwota opłaty za drugi i kolejne lata studiów (roczna, semestralna, miesięczna) ustalana jest w zarządzeniu rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i podawana do wiadomości...
Edukacja
5215 2013-08-20 XVII AmC 38/11
"Opłata za odstąpienie od umowy-800 zł"
Edukacja
5125 2013-08-05 XVII AmC 45/11
"Student ma obowiązek informowania Uczelni o zmianie adresu do doręczeń. Zaniechanie obowiązku powoduje, że nie odebrana korespondencja wywołuje skutek doręczenia"
Edukacja
5026 2013-07-05 XVII AmC 3/11
"Ewentualne spory związane z wykładnią i wykonywaniem niniejszej umowy, jak również skutkami jej niewykonania lub nienależytego wykonania będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy Sąd powszechny w Poznaniu"
Edukacja
5025 2013-07-05 XVII AmC 3/11
"Podstawą wydania Studentowi dokumentów, które zostały przez niego złożone w związku z podjęciem nauki w Uczelni (...) jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni (...)"
Edukacja
5024 2013-07-05 XVII AmC 3/11
"W przypadku przekraczającego 60 dni opóźnienia w dokonywaniu opłat za naukę, uczelnia może skreślić Studenta z listy Studentów i tym samym rozwiązać umowę ze studentem o kształcenie bez wypowiedzenia"
Edukacja
5023 2013-07-05 XVII AmC 3/11
"Wysokość wszystkich opłat ustalana jest za każdy rok akademicki przez Kanclerza Uczelni w drodze decyzji i ogłaszania na tablicy ogłoszeń nie później niż do 31 marca poprzedniego roku akademickiego"
Edukacja
4794 2013-06-06 XVII AmC 3777/10
"Przedmiotem umowy jest nauczanie języka angielskiego (...) w siedzibie Szkoły przy ul. Fredry 7 lub w innym miejscu w przypadku zmiany tej siedziby w okresie objętym niniejszą Umową"
Edukacja
4622 2013-05-14 XVII AmC 4364/12
"W każdym przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy Słuchacz reguluje należność na rzecz GMS, obliczoną jako 1/30 kwoty wymienionej w Par. 5, pomnożoną przez liczbę miesięcy trwania umowy"
Edukacja
4621 2013-05-14 XVII AmC 4364/12
"Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia końcowego rozliczenia wszystkich wzajemych zobowiązań stron"
Edukacja
4620 2013-05-14 XVII AmC 4364/12
"W celu zabezpieczenia wszystkich należności na rzecz GMS wynikających z niniejszej umowy Słuchacz zobowiązany jest złożyć w GMS weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty wymienionej w Par. 5, ust.1"
Edukacja
4619 2013-05-14 XVII AmC 4364/12
"Słuchacz zobowiązuje się do: (...) pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Szkołę Morską w związku z rezygnacją Słuchacza ze studiów albo wykreśleniem go z listy uczniów, z przyczyn leżących po jego stronie"
Edukacja
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: