Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
3923 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie określonym w ust. 1, Student zobowiązany jest do wniesienia opłaty za studia liczone do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło skuteczne rozwiązanie umowy. Student...
Edukacja
3677 2012-08-30 XVII AmC 83/11
"W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w okresie urlopu Student jest zobowiązany do uiszczenia 40% opłaty semestralnej tytułem odstępnego od umowy"
Edukacja
3625 2012-08-17 VI ACa 1158/11
"W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie (...), Słuchacz zobowiązany jest do wniesienia opłaty za kurs liczonej do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło skuteczne rozwiązanie umowy. Słuchacz zobowiązany jest...
Edukacja
3619 2012-08-17 XVII AmC 19/11
"Podwyższenie opłaty semestralnej lub opłaty za dyplom może nastąpić w przypadku zwiększenia kosztów funkcjonowania Uczelni"
Edukacja
3569 2012-08-08 XVII AmC 5533/11
"Za pisemne wezwanie pobiera się zryczałtowaną opłatę w kwocie 20 zł"
Edukacja
3505 2012-08-06 XVII AmC 1924/11
"W przypadku rezygnacji Opiekuna Uczestnika z udziału Uczestnika w Obozie w trakcie jego trwania organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie...
Edukacja
3495 2012-08-06 XVII AmC 3757/10
"Dziekan może skreślić studenta z listy w przypadku (...) nie wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów"
Edukacja
3494 2012-08-06 XVII AmC 3757/10
"Umowa zostaje zawarta na czas określony z możliwością wypowiedzenia przez obie strony w każdym czasie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego"
Edukacja
3493 2012-08-06 XVII AmC 3757/10
"Czesne i opłaty nie ulegają zmianie przez okres studiów (...) z wyjątkiem sytuacji niezależnych od Uczelni"
Edukacja
3492 2012-08-06 XVII AmC 3757/10
"Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat na zasadach określonych w Ustawie (...) oraz dodatkowych opłat określonych przez Kanclerza za inne usługi edukacyjne podane do wiadomości na stronie www.wwsse.pl"
Edukacja
3486 2012-08-06 XVII AmC 20/11
"Umowa zostaje zawarta na czas nauki w Uczelni, z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego"
Edukacja
3474 2012-08-01 XVII AmC 21/11
"Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym - bez zachowania okresu wypowiedzenia - w sytuacji, gdy (...) otwarto postępowanie likwidacyjne Uczelni"
Edukacja
3452 2012-08-01 Sygn. Akt XVII AmC 3760/10
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni"
Edukacja
3383 2012-07-06 XVII AmC 3755/10
"Szkoła ma prawo odstąpić od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Słuchacza z powodu nieprzestrzegania przez Słuchacza przyjętych norm współżycia społecznego [...]"
Edukacja
3148 2012-05-08 XVII AmC 3756/10
"W przypadku braku zgody, co do ich rozstrzygnięcia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu"
Edukacja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: