Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
1191 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Wysokość czesnego i innych opłat określana jest odrębnym zarządzeniem podawanym do publicznej wiadomości na głównej tablicy ogłoszeń, najpóźniej miesiąc przez rozpoczęciem semestru, jak również jest publikowana na stronie...
Edukacja
1190 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Kwoty opłat wymienione w Regulaminie mogą ulec zmianie w miarę ogólnego wzrostu cen, nie częściej niż raz w semestrze"
Edukacja
1189 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Zobowiązuje się słuchacza do uregulowania całej kwoty czesnego należnego za semestr, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji lub skreślenia"
Edukacja
1188 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"W przypadku niezapłacenia raty do 20 dnia danego miesiąca, słuchacz opłaca karę umowną w wysokości 100 zł."
Edukacja
1187 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Za opóźnienie w płatności raty doliczane są odsetki umowne w wysokości 0,5 % raty za każdy dzień zwłoki"
Edukacja
1186 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Czesne płatne jest za semestr z góry, jego wartość regulowana jest osobnym zarządzeniem, podawanym do publicznej wiadomości na głównej tablicy ogłoszeń, najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru, jak również jest...
Edukacja
1103 2007-04-05 Sygn. akt XVII AmC 159/05
"Organizator kursu zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin oraz ceny kursu w przypadku zebrania się grupy poniżej 7 osób"
Edukacja
1102 2007-04-05 Sygn. akt XVII AmC 159/05
"W przypadku rezygnacji z kursu w ciągu 2 tygodni od jego rozpoczęcia koszty nie wykorzystanych godzin zostaną zwrócone. Po upływie wyżej wymienionego terminu wpłacona suma nie podlega zwrotowi"
Edukacja
1091 2007-03-29 Sygn. akt XVII AmC 35/05
"Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć, połączenia grup lub zmiany oferty w przypadku, gdy liczebność grupy wynosi mniej niż 50% stanu maksymalnego"
Edukacja
1077 2007-03-21 Sygn. akt XVII AmC 129/05
"Po 13.10.2005 r. zwrot dokonanej wpłaty jest możliwy w przypadku złożenia do sekretariatu Szkoły Języków pisemnego powiadomienia o rezygnacji z kursu i po potrąceniu opłaty wpisowej w wysokości 29,9% wartości kursu. Dodatkowo...
Edukacja
1076 2007-03-21 Sygn. akt XVII AmC 129/05
"W okresie od 2.09.2005 r. do 3.10.2005 r. zwrot dokonanej wpłaty jest możliwy w przypadku złożenia do sekretariatu Szkoły Języków pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z kursu i po potrąceniu opłaty wpisowej w wysokości 29,9%...
Edukacja
1075 2007-03-21 Sygn. akt XVII AmC 129/05
"Szkoła Języków zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca odbywania się zajęć, ale tylko w obrębie jednej dzielnicy danego miasta"
Edukacja
1065 2007-03-21 Sygn. akt XVII AmC 88/05
"Słuchacze mogą zrezygnować z uczestnictwa w kursie w ciągu 2 tygodni od dnia pierwszych zajęć, które odbędą się po dokonaniu wpłaty. Otrzymują wtedy zwrot wpłaconej należności pomniejszonej jedynie o kwotę proporcjonalną do...
Edukacja
1017 2007-02-05 Sygn. akt XVII AmC 135/05
"Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie planowane zmiany będą podawane do wiadomości słuchacza co najmniej jeden miesiąc przed wprowadzeniem zmian"
Edukacja
1016 2007-02-05 Sygn. akt XVII AmC 135/05
"W przypadku nie wywiązywania się słuchacza z warunków określonych w § 4 pkt 1 dot. terminu płatności Szkoła może obciążyć słuchacza opłatą w wysokości 1 PLN za każdy dzień zwłoki do momentu dokonania zaległej wpłaty"
Edukacja
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: