Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
838 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 50/05
"50 zł - wpisowe płatne w sekretariacie przy zapisie do grupy językowej, jest to kwota bezzwrotna"
Edukacja
835 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 79/05
"W przypadku przerwania studiów w trakcie semestru, student zobowiązany jest do zapłacenia czesnego za cały semestr, a czesne zapłacone nie podlega zwrotowi"
Edukacja
834 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 79/05
"Rozwiązanie umowy w trakcie trwania semestru nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości czesnego wymagalnego za bieżący semestr.
Edukacja
833 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 79/05
"Czesne nie podlega zwrotowi, jeżeli student w trakcie semestru przerwał studia"
Edukacja
817 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 87/05
"Spory, które wynikną na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku zgody co do ich rozstrzygnięcia, wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla Krakowa - Śródmieście"
Edukacja
816 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 87/05
"Słuchacz może odstąpić od umowy, jeżeli szkoła nie wywiązuje się ze zobowiązań zawartych w punkcie 2 lub jeżeli Dyrektor szkoły na pisemną, uzasadnioną prośbę słuchacza wyrazi na to zgodę. W innych przypadkach szkole...
Edukacja
815 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 87/05
"W przypadku rezygnacji przez słuchacza z uczestnictwa w kursie po podpisaniu niniejszej umowy szkoła nie zwraca uiszczonej opłaty za kurs"
Edukacja
814 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 87/05
"Wniesienie raty po ustalonym terminie powoduje doliczenie karnych odsetek w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki"
Edukacja
813 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 87/05
"Osoby zapisujące się do szkoły deklarują pozostanie w szkole do końca kursu objętego umową i zobowiązują się do wniesienia pełnej opłaty za kurs w ustalonej przy wpisie wysokości, nawet jeśli podejmą decyzję o rezygnacji z...
Edukacja
812 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 68/05
"Uczestnicy ponoszą koszty w równych częściach, rezygnacja jednego z uczestników powoduje równomierne rozłożenie kosztów na pozostałych uczestników"
Edukacja
811 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 68/05
"Uczestnik kursu zobowiązuje się do uczestnictwa w kursie poprzez minimalny okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu"
Edukacja
810 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 68/05
"Informujemy, iż po odbyciu się pierwszych zajęć nie uznajemy rezygnacji z kursu, a co za tym idzie uczestnik jest zobowiązany zapłacić za całość kursu (...).W szczególnych przypadkach należy skierować pismo (do 1 tygodnia od...
Edukacja
809 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 68/05
"Informujemy, iż po odbyciu pierwszych zajęć wpłaconej kwoty nie zwracamy"
Edukacja
808 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 68/05
"Nieprzestrzeganie powyższego zobowiązania wpłat daje szkole prawo do wstrzymania kursu i naliczenia kary umownej w wysokości 25 zł za każdy dzień opóźnienia"
Edukacja
807 2006-08-08 Sygn. akt XVII AmC 68/05
"Informujemy, iż po odbyciu się pierwszych zajęć nie uznajemy rezygnacji z kursu i nie zwracamy wpłaconej kwoty (...). W szczególnych przypadkach należy skierować pismo (do 1 tygodnia od momentu rezygnacji z kursu) z prośbą o...
Edukacja
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: