Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
905 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 65/05
"Jeżeli opóźnienie z wpłatami rat przekroczy 30 dni Szkoła może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać brakującej wpłaty za całość kursu"
Edukacja
904 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 65/05
"W przypadku niedyspozycji lektora Anglika, Szkoła może go zastąpić przez wykwalifikowanego lektora Polaka. Za każdą godzinę lekcyjną po 10 sesjach z lektorem Polakiem, Szkoła obniży o 10% cenę"
Edukacja
903 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 45/05
"Skreślenie z listy studentów nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej dokonanych opłat"
Edukacja
902 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 45/05
"Z powodu nieuiszczenia opłaty w terminie student może zostać skreślony z listy studentów. Skreślenie nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej dokonanych wpłat"
Edukacja
901 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 45/05
"Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadkach określonych w regulaminie studiów. Skreślenie nie powoduje przysługiwania prawa do roszczenia o zwrot którejkolwiek z wcześniej wniesionych opłat"
Edukacja
900 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 92/05
"Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości na miesiąc przed ich wprowadzeniem i dotyczą wszystkich Studentów uczestniczących w kursach prowadzonych przez Top English School"
Edukacja
899 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 92/05
"Student będzie akceptował zmiany grup i nauczycieli, nawet jeżeli nie będą one odpowiadać jego indywidualnym preferencjom"
Edukacja
898 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 92/05
"Opłaty za kurs nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem przypadku opisanego w par. 4 pkt 3a"
Edukacja
851 2006-09-01 Sygn. akt XVII AmC 51/05
"Uczeń, który rezygnuje z nauki w szkole w trakcie trwania semestru, nie z winy szkoły, jest zobowiązany do uiszczenia należności za trwający semestr"
Edukacja
850 2006-09-01 Sygn. akt XVII AmC 51/05
"Notoryczne nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach spowodują skreślenie z listy przy obowiązku opłaty czesnego za trwający semestr"
Edukacja
849 2006-09-01 Sygn. akt XVII AmC 88/05
"Słuchacze mogą zrezygnować z uczestnictwa w kursie w ciągu 2 tygodni od dnia pierwszych zajęć, które odbędą się po dokonaniu wpłaty. Otrzymują wtedy zwrot wpłaconej należności pomniejszonej jedynie o kwotę proporcjonalną do...
Edukacja
848 2006-09-01 Sygn. akt XVII AmC 60/05
"Wysokość odpłatności ustala dyrektor placówki w oparciu o kalkulację kosztów bieżących. Odpłatność może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego"
Edukacja
847 2006-09-01 Sygn. akt XVII AmC 47/05
"Wszystkie prace powstałe w czasie studiów w Uczelni stają się jej własnością, stanowiącą udokumentowanie procesu kształcenia"
Edukacja
846 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 67/05
"W razie zerwania umowy z winy słuchacza wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi"
Edukacja
839 2006-08-25 Sygn. akt XVII AmC 50/05
"Rezygnacja z kyrsu nie zwalnia z płatności za cały semestr"
Edukacja
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: