Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
1535 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 42/05
"W przypadku decyzji uczestnika o zmianie szkoły, terminu kursu, opcji dodatkowych, transferu do/ze szkoły, środka transportu itp. po dokonaniu odpowiednich rezerwacji i wykupieniu biletu/ubezpieczenia przez Study Travel,...
Edukacja
1534 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 42/05
"W przypadku rezygnacji z programu lub nie zakwalifikowania uczestnika, odmowy wizy, wjazdu, pozwolenia na pracę itp. przepadkowi ulegają dotychczasowe wpłaty."
Edukacja
1533 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 42/05
"W przypadku braku oferty opłata zostaje zwrócona po potrąceniu opłaty administracyjnej w wysokości max. 30% opłaty."
Edukacja
1445 2008-06-23 Sygn. akt XVII AmC 93/05
"Po pierwszym tygodniu trwania kursu opłata za kurs nie podlega zwrotowi. "
Edukacja
1444 2008-06-23 Sygn. akt XVII AmC 93/05
"Po tym terminie w przypadku rezygnacji z kursu będą potrącane następujące opłaty - w pierwszym tygodniu trwania kursu 40% całości opłaty za kurs. "
Edukacja
1400 2008-05-07 Sygn. akt XVII AmC 66/05
"Rodzice zobowiązani są do wpłacenia jednorazowo do Kasy Towarzystwa Oświatowego w dniu podpisania niniejszej umowy wpisowego w wysokości (1.200) zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi. "
Edukacja
1348 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 13/06
"Właściciel zastrzega sobie prawo pobierania w ciągu roku szkolnego dodatkowej opłaty w przypadku wyższych kosztów prowadzenia placówki niż założono na początku roku szkolnego (np. większa inflacja, duża ilość rezygnacji...
Edukacja
1347 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 13/06
"ALMA MATER zastrzega sobie prawo do czasowych odstępstw od realizacji postanowień Statutu Placówki z przyczyn finansowych lub nie dających się usunąć przeszkód w realizacji programu w pełnym zakresie"
Edukacja
1346 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 13/06
"Zmiany wprowadzone przez dyrektora w zakresie wskazanym w par. 7 pkt 1 lub zmiana miejsca prowadzenia zajęć, siedziby ALMA MATER w granicach miasta, gminy nie daje podstaw do rozwiązania umowy"
Edukacja
1345 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 13/06
"Dyrektor ALMA MATER jest odpowiedzialny za kadrę dydaktyczną i proces nauczania, co uprawnia go w uzasadnionych przypadkach do zmiany lektorów oraz godziny zajęć z własnej inicjatywy lub na wniosek metodyka szkolnego"
Edukacja
1344 2008-02-22 Sygn. akt XVII AmC 13/06
"Pisemna rezygnacja złożona w innych terminach niż wymienione wyżej (par. 5 pkt 1) nakłada obowiązek zapłaty kary umownej. Wysokość kary jest uzależniona od okresu uczęszczania do szkoły i wynosi: a) 3/4 opłaty rocznej w...
Edukacja
1297 2008-01-18 Sygn. akt XVII Amc 19/05
"Opłaty w postaci wpisowego oraz czesne nie podlegają zwrotowi"
Edukacja
1288 2007-11-30 Sygn. akt XVII Amc 120/05
"Rektor może dokonywać interpretacji postanowień Regulaminu."
Edukacja
1287 2007-11-30 Sygn. akt XVII Amc 120/05
"Zarządzenia, o których mowa w § 1 ust. 2 o treści - nauka w Uczelni jest odpłatna, szczegółowe regulacje dotyczące opłat określają zarządzenia Kanclerza WSDG - podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na...
Edukacja
1286 2007-11-30 Sygn. akt XVII Amc 120/05
"Wysokość czesnego może się zmienić. Zmiana nie może następować częściej niż raz w semestrze."
Edukacja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: