Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
3045 2012-04-12 XVII AmC 119/05
"Zaległe odsetki oraz kara umowna będą doliczane do należności za bieżący miesiąc"
Edukacja
3044 2012-04-12 XVII AmC 119/05
"W przypadku opóźnienia wpłaty, uczelnia obciąża studenta odsetkami w wysokości 12 % opłaty miesięcznej za każdy miesiąc zwłoki"
Edukacja
3013 2012-04-11 XVII AmC 3770/10
"Za przesłanie wezwania do zapłaty Uczelnia pobiera opłatę wg Tabeli opłat"
Edukacja
2513 2011-09-19 XVII AmC 1191/10
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy"
Edukacja
1922 2010-04-27 XVII AmC 873/09
"W przypadku skreślenia studenta z powodu niedostatecznych postępów w nauce, zalegania z zapłatą czesnego lub rezygnacji z pobierania nauki w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień student zobowiązany jest do zapłaty...
Edukacja
1921 2010-04-27 XVII AmC 873/09
"W okresie wakacyjnym tj. za lipiec, sierpień, wrzesień student uiszcza niepełne czesne w wysokości 75% pełnej stawki miesięcznej"
Edukacja
1874 2010-03-30 XVII AmC 341/09
"Opiekun zobowiązuje się do opłaty ustalonego przez właściciela czesnego przez okres 12 miesięcy (tj. od IX do VIII) do 6-go dnia każdego miesiąca."
Edukacja
1844 2010-02-25 XVII AmC 429/09
"W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji lub otrzymania decyzji o skreśleniu z listy studentów, zwrot dokumentów nastąpi po uregulowaniu zaleglych opłat (według stanu na dzień podjęcia decyzji o skreśleniu lub złożenia...
Edukacja
1631 2009-06-26 Sygn. akt XVII AmC 12/08
"(...) rezygnacja z kursu nie oznacza ustania obowiązku wpłat za szkolenie zgodnie z podpisaną umową."
Edukacja
1593 2009-05-13 Sygn. akt XVII AmC 269/07
"Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości ustalonej opłaty w przypadku zmian w programie studiów albo z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie przewidywały przy zawarciu umowy."
Edukacja
1592 2009-05-13 Sygn. akt XVII AmC 269/07
"W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu: niepodjęcia studiów; rezygnacji ze studiów oraz wydalenia z Uczelni, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. z przyczyn losowych,...
Edukacja
1539 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 42/05
"Study Travel zastrzega sobie prawo do sporządzenia rozliczenia wyjazdu w przypadku wzrostu kursu dewiz o więcej niż 2% w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu środków na konto i/lub pobrania max. 3% zabezpieczenia na poczet...
Edukacja
1538 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 42/05
"Uczestnik innych programów nauka i praca zobowiązuje się do niepodejmowania pracy u innych pracodawców."
Edukacja
1537 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 42/05
"Nie przysługuje zwrot opłat wniesionych przez uczestnika za niewykorzystanie świadczeń z przyczyn leżących po stronie uczestnika, np. spóźnienie na miejsce zbiórki lub na wykupiony środek transportu, skrócenie pobytu, w...
Edukacja
1536 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 42/05
"Jeśli rezygnacja nastąpi na więcej niż 30 dni - przepadek przedpłaty, 21 dni - 30% pełnej kwoty, 15 dni - 50% pełnej kwoty, na 1-14 dni - 80% pełnej kwoty, w dniu rozpoczęcia kursu - 100% pełnej kwoty, jednak nie mniej niż...
Edukacja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: