Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
1248 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 46/03
"Dyscyplinarne wykreślenie z Listy słuchaczy lub zawieszenie w przerwach słuchacza nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uregulowania opłat czesnego za semestr do pełnej wysokości"
Edukacja
1247 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 46/03
"Nałożenie kary za zwłokę w dokonywaniu opłat następuje w sytuacji przekraczania określonych w par. 4 p. 2 terminach; wysokość naliczonych odsetek odpowiada wysokości 1,00 PLN za każdy dzień zwłoki"
Edukacja
1232 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 33/06
"W przypadkach określonych w par. 7, w sytuacji, gdy student opłacił czesne z góry Uczelnia zwraca czesne wpłacone ponad kwotę określoną w par. 8 ust. 2, pomniejszone o opłatę karną wskazaną w par. 8 ust. 3."
Edukacja
1231 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 33/06
"Ponadto student zobowiązany jest do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od momentu złożenia pisemnej rezygnacji bądź skreślenia go z listy studentów, opłaty karnej w wysokości 450 zł."
Edukacja
1230 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 33/06
"W przypadku określonych w par. 18, w sytuacji, gdy student opłacił czesne z góry Uczelnia zwraca wpłacone czesne w wymiarze wynoszącym 80% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą czesnego należnego za dany rok akademicki a...
Edukacja
1229 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 33/06
"Ponadto student zobowiązany jest do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od momentu złożenia pisemnej rezygnacji bądź skreślenia go z listy studentów, opłaty karnej w wysokości 20% kwoty stanowiącej różnicę...
Edukacja
1228 2007-08-22 Sygn. akt XVII AmC 33/06
"(...) Obliczeń wysokości płatności dokonuje się zgodnie ze wzorem: P=(CR/10)*T; Tmax = 10, gdzie: P- wysokość płatności, CR- wysokość rocznego czesnego zgodnie z zadeklarowaną formą płatności, T- ilość miesięcy od dnia 1...
Edukacja
1199 2007-07-05 Sygn. akt XVII AmC 64/05
"Słuchacz ma prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystane zajęcia po potrąceniu opłaty rejestracyjnej oraz kary umownej stanowiącej równowartość 25% niewykorzystanej kwoty. Słuchacz rezygnujący z kursu w czasie jego trwania...
Edukacja
1198 2007-07-05 Sygn. akt XVII AmC 64/05
"Słuchacz zobowiązany jest do opłacenia kursu w wyznaczonych przez Organizatora terminach. Nieopłacenie raty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników kursu, utratę prawa do rabatu za kontynuację w...
Edukacja
1197 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"W przypadku kierowania korespondencji Słuchacza do Centrum Edukacji Kadr Sp. z o. o. brak odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty otrzymania będzie uważany za negatywne załatwienie sprawy"
Edukacja
1196 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Centrum Edukacji Kadr Sp. z o. o. może zlikwidować kierunek kształcenia albo jego system tylko na koniec semestru z wyjątkiem sytuacji określonej w powyższym punkcie"
Edukacja
1195 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Rezygnacja z nauki w sytuacjach określonych w punkcie powyższym jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy, jednakże Słuchacz ma obowiązek wnieść opłaty do końca semestru i może uczęszczać na zajęcia, chyba że chodzi o pierwszy...
Edukacja
1194 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Słuchacz ma prawo zrezygnować z nauki tylko w następujących przypadkach: a) brak wystarczającej liczby słuchaczy figurującej na liście słuchaczy danego studium, która jest konieczna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, bez...
Edukacja
1193 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"Skreślenie z listy słuchaczy ani oświadczenie o zaprzestaniu odbywania nauki nie jest tożsame z rozwiązaniem umowy"
Edukacja
1192 2007-06-19 Sygn. akt XVII AmC 12/06
"W przypadku naruszenia harmonogramu spłat skutkującego skreśleniem z listy słuchaczy w sposób określony w Regulaminie, roszczenie wobec słuchacza staje się natychmiast wymagalne w brakującej kwocie, która miała być uiszczona...
Edukacja
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: