Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
972 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 21/05
"W przypadku dobrowolnej rezygnacji z kursu lub dyscyplinarnego skreślenia (...) z listy słuchaczy na zasadach wymienionych w punkcie 6 Ogólnych Warunków Uczestnictwa zwrot opłat wniesionych za kurs nie przysługuje"
Edukacja
971 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 21/05
"(...) Kursant może zostać dyscyplinarnie skreślony z listy kursantów bez prawa do zwrotu opłaty"
Edukacja
970 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 21/05
"(...) W przypadku zwłoki w zapłacie II raty naliczane będą odsetki w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki"
Edukacja
962 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 15/05
"Zleceniodawca, który w dniu zawarcia umowy jest osobą niepełnoletnią zobowiązany jest do niezwłocznego okazania treści niniejszej umowy swoim rodzicom lub opiekunom prawnym. Wniesienie opłaty na podstawie niniejszej umowy...
Edukacja
961 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 15/05
"Zleceniobiorca ma prawo usunięcia uczestnika szkolenia z pojedynczych zajęć lub dyscyplinarnego usunięcia z kursu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat, w następujących przypadkach: - stawienia się na zajęcia dydaktyczne w...
Edukacja
960 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 15/05
"Rezygnacja z udziału w zajęciach kursu (przypadek określony w pkt 7) nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uregulowania pełnej opłaty za szkolenie (wszystkie raty)"
Edukacja
959 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 15/05
"Zleceniodawca ma prawo żądania zwrotu stosownej części opłaty poniesionej za kurs w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań Zleceniobiorcy dotyczących poziomu merytorycznego i jakości prowadzonych zajęć bądź zawieszenia...
Edukacja
958 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 15/05
"Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi, polegającej na przeszkoleniu Pani/Pana ...... na kursie języka ...... typu ......, z programem 70 godz. dydaktycznych (+1, -4 godz.)"
Edukacja
957 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 15/05
"Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi, polegającej na przeszkoleniu Pani/Pana ...... na kursie języka ...... typu ......, z programem 120 godz. dydaktycznych (+1, -6 godz.)"
Edukacja
956 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 115/05
"Bezskuteczny upływ terminu uiszczenia raty czesnego uznaje się za wyrażenie woli rezygnacji ze studiów, jeżeli zaległa rata nie została uiszczona w ciągu czternastu dni od dnia upływu terminu uiszczenia. Rezygnacja wywołuje...
Edukacja
955 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 115/05
"Z zastrzeżeniem ust. 4, za wyrażenie woli rezygnacji ze studiów uznaje się zaniechanie uiszczenia w terminie raty czesnego"
Edukacja
954 2006-11-27 Sygn. akt XVII AmC 115/05
"Interpretacji postanowień regulaminu studiów dokonuje rektor. Ustalenia interpretacyjne nie mogą być sprzeczne z przepisami statutu Szkoły"
Edukacja
917 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 35/06
"Zwrot opłaty, po potrąceniu 10% kwoty nominalnej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy student nie podjął studiów. Wniosek o zwrot opłaty musi być złożony nie później niż 2 tygodnie po rozpoczęciu semestru i wymaga formy...
Edukacja
915 2006-11-07 Sygn. akt XVII AmC 89/05
"Jeżeli rezygnacja nastąpi po rozpoczęciu zajęć, wówczas uczestnik kursu (lub jego opiekun prawny) zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia przeprowadzone do chwili rezygnacji. W powyższym przypadku uczestnik kursu (lub jego...
Edukacja
906 2006-10-18 Sygn. akt XVII AmC 65/05
"W przypadku rezygnacji przez Zlecającego z uczestnictwa w kursie przed zakończeniem umowy kursowej z przyczyn innych niż przypadki losowe (przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania oddalonego o ponad 50 km, utrata pracy lub...
Edukacja
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: