Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
788 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 43/05
"Przy rezygnacji z nauki uczestnik nie otrzymuje zwrotu wpłaty rezerwacyjnej"
Edukacja
787 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 43/05
"W przypadku znacznie zmniejszonej liczby słuchaczy (poniżej 6 osób) Ośrodek WIEDZA ma prawo połączenia grup lub podniesienia odpłatności za uczestnictwo w kursie, rozwiązania grupy lub zmniejszenia liczby zajęć"
Edukacja
786 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 43/05
"Po upływie 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć, uczestnik rezygnując z nauki nie otrzymuje zwrotu wpłaconej kwoty"
Edukacja
785 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 43/05
"Ferie i inne przerwy w nauce wyznaczane są przez Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz w wyjątkowych sytuacjach przez kierownictwo Ośrodka"
Edukacja
775 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AMC 62/05
"Słuchacz może odstąpić od umowy (...) jeśli Dyrektor Studium na pisemną prośbę słuchacza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie zakłócających funkcjonowania Studium, wyrazi na to zgodę. W innych przypadkach Studium...
Edukacja
774 2006-07-03 Sygn. Akt XVII Amc 62/05
"Studium ma prawo odstąpić od umowy bez możliwości zwrotu opłat określonych w pkt 1 ze strony Słuchacza z powodu (...) naruszenia dóbr Studium i warunków współżycia społecznego oraz zasad obowiązujących w placówkach oświatowych"
Edukacja
773 2006-07-03 Sygn. Akt XVII Amc 62/05
"W przypadku opóźnienia w regulowaniu opłat przez Słuchacza, Studium przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości 0,5 % należnej kwoty za każdy dzień zwłoki"
Edukacja
759 2006-06-20 Sygn. Akt XVII AmC 48/05
"Student ma prawo do rozwiązania umowy z końcem danego semestru tj. z dniem 28 lutego w semestrze zimowym i z dniem 30 września w semestrze letnim (...)".
Edukacja
758 2006-06-20 Sygn. Akt XVII AmC 48/05
"Student przenosi na Uczelnię autorskie prawa majątkowe do swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej) przygotowanej w ramach studiów realizowanych w SWSPiZ. Przeniesienie praw autorskich następuje...
Edukacja
757 2006-06-20 Sygn. Akt XVII 49/05
"Student ma prawo rozwiązać umowę z końcem danego semestru tj. z dniem 28 lutego w semestrze zimowym i z dniem 30 września w semestrze letnim, przy czym oświadczenie takie powinno być złożone w formie pisemnej, w sekretariacie...
Edukacja
756 2006-06-20 Sygn. Akt XVII 49/05
"Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszej umowy, które nastąpi poprzez zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, nie wymaga to wypowiedzenia warunków niniejszej umowy. Zarządzenia podane...
Edukacja
755 2006-06-20 Sygn. Akt XVII AmC 40/05
"W przypadku gdy liczba uczestników w grupie spada poniżej siedmiu osób, szkoła proponuje 3 rozwiązania utworzenie grupy ekskluzywnej (4-6 osób) dojście do innej grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania zawieszenie grupy"
Edukacja
754 2006-06-20 Sygn. Akt XVII AmC 40/05
"Nieopłacenie zajęć w przedstawionych wyżej terminach powoduje skreślenie z listy uczestników bez zwrotu wpłaconej wcześniej kwoty"
Edukacja
753 2006-06-20 Sygn. Akt XVII AmC 40/05
"<> nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie szkoły"
Edukacja
752 2006-06-20 Sygn. Akt XVII AmC 40/05
"W przypadku przekroczenia czasu trwania kursu zajęcia przepadają"
Edukacja
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: