Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
806 2006-08-08 Sygn. akt XVII Amc 70/05
"W przypadku rezygnacji po tym okresie, uiszczona kwota nie podlega zwrotowi"
Edukacja
805 2006-08-08 Sygn. akt XVII Amc 70/05
"Po przekroczeniu w/w terminu będą naliczone odsetki karne: 0,5% dziennie od należnej kwoty"
Edukacja
804 2006-08-03 Sygn. akt XVII Amc 9/05
"W przypadku rezygnacji ze studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie lub w przypadku skreślenia z listy studentów z przyczyn regulaminowych wpłacone czesne, za dany semestr i wszystkie poprzednie nie...
Edukacja
803 2006-08-03 Sygn. akt XVII Amc 9/05
"Wysokość opłaty dodatkowej za udzielenie urlopu dziekańskiego z powodów innych niż zdrowotne - 250 PLN"
Edukacja
802 2006-08-03 Sygn. akt XVII Amc 9/05
"Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czesnego stosownie do aktualnych kosztów organizacji prowadzonego procesu dydaktycznego i prowadzonej działalności statutowej"
Edukacja
801 2006-08-03 Sygn. akt XVII Amc 176/05
"W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego"
Edukacja
800 2006-08-03 Sygn. akt XVII Amc 176/05
"Nierozpoczęcie lub przerwanie nauki przez uczestnika kursu nie wpływa na obowiązki Płatnika określone w 2 ust. 3 umowy, nie pomniejsza wartości kursu określonej w zgłoszeniu na kurs oraz nie powoduje wygaśnięcia innych...
Edukacja
796 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 72/05
"Akademia nie dokona zwrotu jakiejkolwiek wpłaconej na jej rachunek przez słuchacza kwoty, w przypadku gdy zrezygnuje on z kursu językowego (a tym samym odstąpi od realizacji oznaczonych w niniejszej umowie warunków) po upływie...
Edukacja
795 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 72/05
"Słuchacz zobowiązuje się do wpłaty na wymienione konto Akademii bezzwrotnej kaucji w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), która zostanie zaliczona na poczet pierwszej płatności za kurs, wymienionej w umowie"
Edukacja
794 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 72/05
"W przypadku rezygnacji przed końcem I semestru słuchaczowi nie przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty"
Edukacja
793 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 72/05
"Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej ilości słuchaczy, którzy otrzymują wtedy zwrot nadpłaconej kwoty pomniejszonej o koszt zrealizowanych zajęć"
Edukacja
792 2006-07-03 27 marca 2006 r. Sygn. Akt XVII AmC 72/05
"Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć"
Edukacja
791 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 38/05
"W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności za kurs szkoła każdorazowo naliczy słuchaczowi karę umowną w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki"
Edukacja
790 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 38/05
"Raty miesięczne mogą wzrastać w czasie trwania roku szkolnego, jednak nie więcej niż ogólny wskaźnik inflacji"
Edukacja
789 2006-07-03 Sygn. Akt XVII AmC 52/05
"Uczestnik kursu skreślony z listy uczestników z wyżej wymienionych powodów nie może dochodzić odszkodowania, ani zwrotu wpłaconych pieniędzy"
Edukacja
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: