Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
751 2006-06-20 Sygn. Akt XVII AmC 40/05
"<> zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, regulaminie czym studenci szkoły będą każdorazowo informowani"
Edukacja
750 2006-06-20 Sygn. Akt XVII AmC 40/05
"<> ma prawo zmienić rodzaj kursu z grupowego na indywidualny, jeśli grupa liczy sobie mniej niż 4 osoby"
Edukacja
749 2006-06-20 Sygn. Akt XVII Amc 40/05
"Za rezerwację miejsca na kursie pobierana jest opłata w kwocie 250 zł., która automatycznie staje się częścią opłaty za kurs za ostatni miesiąc nauki. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie lub przerwania uczestnictwa...
Edukacja
748 2006-06-20 Sygn. Akt XVII Amc 40/05
"Opłaty za niewykorzystane lekcje nie podlegają zwrotowi"
Edukacja
728 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 105/04
"Wysokość czesnego może ulec zmianie, jednak nie wcześniej niż przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego"
Edukacja
727 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 105/04
"Przerwanie studiów, ich niepodjęcie lub skreślenie z listy studentów z przyczyn leżących po stronie studenta powoduje brak możliwości zwrotu uiszczonego już czesnego"
Edukacja
726 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 105/04
"Nieusprawiedliwione zaleganie z uiszczeniem czesnego lub innych opłat spowoduje skreślenie z listy studentów"
Edukacja
725 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 105/04
"Student Szkoły może przenieść się do innej uczelni, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów porządkowych uczelni zawodowej"
Edukacja
671 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 80/04
"Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów chyba, że rezygnacja jest wynikiem okoliczności niezależnych od studenta"
Edukacja
654 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 96/04
"Opłata za studia i inne formy kształcenia, nie podlega zwrotowi po dniu planowanego rozpoczęcia zajęć"
Edukacja
647 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 18/05
"Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3 Student ma prawo do rozwiązania umowy z końcem danego semestru tj. z dniem 28 lutego w semestrze zimowym, i z dniem 30 września w semestrze letnim (...)"
Edukacja
646 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 18/05
"W przypadku uchybienia terminowi płatności, Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 5% czesnego, ale nie więcej niż 10 zł za każdy miesiąc opóźnienia"
Edukacja
645 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 18/05
"W przypadku wpłaty po terminie Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 10% czesnego, ale nie więcej niż 20 zł za każdy miesiąc opóźnienia (niezależnie od wysokości czesnego)"
Edukacja
644 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 20/05
"Zwłoka w opłatach czesnego spowoduje naliczanie odsetek umownych w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zwłoki"
Edukacja
643 2006-04-03 Sygn. akt XVII Amc 20/05
"Wysokość czesnego może ulegać zmianom w zależności od inflacji i aktualnych kosztów kształcenia"
Edukacja
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: