Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
1285 2007-11-30 Sygn. akt XVII Amc 120/05
"Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji ze studiów może nastąpić w powodu: a) śmierci członka rodziny (rodzice, współmałżonek, dziecko) po przedstawieniu stosownego dokumentu; b) długotrwałej choroby udokumentowanej świadectwem...
Edukacja
1284 2007-11-30 Sygn. akt XVII Amc 120/05
"Student uiszczający czesne w ratach, w sytuacjach określonych w pkt 17 Regulaminu - tj. rezygnacji ze studiów w WSDG lub niepodjecia studiów albo skreślenia z listy studentów zwrot opłat nie przysługuje - zobowiazany jest do...
Edukacja
1283 2007-11-30 Sygn. akt XVII Amc 120/05
"W sytuacji rezygnacji ze studiów w WSDG lub nie podjecia nauki albo skreślenia z listy studentów zwrot opłat nie przysługuje."
Edukacja
1279 2007-11-28 Sygn. akt XVII AmC 116/05
"Student rezygnujący z własnej woli ze studiów w trakcie semestru ma obowiązek wniesienia całości opłaty za dany semestr"
Edukacja
1278 2007-11-28 Sygn. akt XVII AmC 116/05
"Student skreślony z listy studentów ma obowiązek wnieść opłaty do pełnej wysokości obowiązujących za dany semestr"
Edukacja
1277 2007-11-28 Sygn. akt XVII AmC 116/05
"Skreślenie z listy studentów na wniosek kwestury z powodu nie wnoszenia czesnego przez osoby, którym udzielono zgody na opłaty w ratach miesięcznych nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłat za cały semestr pod groźbą...
Edukacja
1276 2007-11-28 Sygn. akt XVII AmC 116/05
"Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należnych opłat do końca semestru przez osoby, którym udzielono zgody opłaty w ratach miesięcznych"
Edukacja
1275 2007-11-28 Sygn. akt XVII AmC 116/05
"Przedstawiona na piśmie rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie jest podstawą do zwrotu żądanej części czesnego"
Edukacja
1263 2007-09-10 Sygn. akt XVII AmC 80/05
"Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należnych opłat do końca semestru przez osoby, którym udzielono zgody na opłaty w ratach miesięcznych"
Edukacja
1262 2007-09-10 Sygn. akt XVII AmC 80/05
"Przedstawiona na piśmie rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie jest podstawą do zwrotu żądanej części czesnego"
Edukacja
1261 2007-09-10 Sygn. akt XVII AmC 80/05
"Student rezygnujący z własnej woli ze studiów w trakcie semestru, ma obowiązek wniesienia całości opłat za dany semestr"
Edukacja
1260 2007-09-10 Sygn. akt XVII AmC 80/05
"Student skreślony z trakcie semestru z listy studentów ma obowiązek wnieść należne czesne oraz pozostałe opłaty za ten semestr w pełnej wysokości"
Edukacja
1251 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 46/03
"Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowienia par. 3 p. 2, dotyczącego wysokości czesnego na semestrach programowo wyższych"
Edukacja
1250 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 46/03
"W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć, zwrot wniesionych opłat nie przysługuje i Zleceniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia opłaty, określonej w par. 3 pkt 2 do pełnej wysokości"
Edukacja
1249 2007-09-03 Sygn. akt XVII AmC 46/03
"W przypadku rezygnacji z nauki w terminie przed rozpoczęciem zajęć, zwrot wniesionych opłat nie przysługuje"
Edukacja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: