Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII AmC 46/03
Numer wpisu:1250
Data wpisu:2007-09-03
Data wydania wyroku:2004-08-04
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 46/03
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:"Profesja"Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o. w Łodzi
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu zajęć, zwrot wniesionych opłat nie przysługuje i Zleceniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia opłaty, określonej w par. 3 pkt 2 do pełnej wysokości"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2005 r. (Sygn akt VI ACa 947/04); wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., (sygn. akt I CSK 135/05); wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2006 r. (Sygn akt VI ACa 634/06); wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2007 r., (sygn. akt III SK 21/06)
Branża:Edukacja
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Edukacja"
numer data wpisu postanowienie branża
5735 2014-08-05 XVII AmC 9068/12
"Słuchacz oświadcza, że w przypadku zmniejszenia się podczas trwania nauki liczebności grupy poniżej 20 osób nie będzie rościć żadnych pretensji do rozwiązania grupy i przejścia do zaproponowanej innej grupy, na inny...
Edukacja
5734 2014-08-05 XVII AmC 9068/12
"W przypadku podjęcia nauki przez Słuchacza w trakcie trwania danego semestru, jest on zobowiązany do zapłaty czesnego za cały semestr. W takim przypadku zaległe raty Słuchacz jest obowiązany opłacić w najbliższym przypadającym...
Edukacja
5589 2014-03-25 XVII AmC 4992/11
"Student jest zobowiązany za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi edukacyjne uiścić opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. [...] W trakcie studiów wysokość opłat za usługi edukacyjne może ulec zmianie w...
Edukacja
5400 2013-10-28 XVII AmC 5531/11
"Obliczona, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4, kwota opłaty za drugi i kolejne lata studiów (roczna, semestralna, miesięczna) ustalana jest w zarządzeniu rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i podawana do wiadomości...
Edukacja
5215 2013-08-20 XVII AmC 38/11
"Opłata za odstąpienie od umowy-800 zł"
Edukacja
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: