Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Edukacja
numer data wpisu postanowienie branża
4589 2013-04-30 XVII AmC 3744/10
"W przypadku rezygnacji z nauki na uczelni przed rozpoczęciem roku akademickiego, Student jest zobowiązany do zapłaty opłaty, której wysokość jest uzależniona od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia roku akademickiego: -...
Edukacja
4588 2013-04-30 XVII AmC 3744/10
"Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: (...) d) Student działa w sposób niegodny"
Edukacja
4587 2013-04-30 XVII AmC 3744/10
"Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: a) Student zalega z płatnościami z tytułu jakichkolwiek opłat lub odsetek ustawowych za...
Edukacja
4586 2013-04-30 XVII AmC 3744/10
"W przypadku rezygnacji z kontynuowania nauki na uczelni po terminie, o którym w ustępie 1, Student jest zobowiązany do zapłaty Uczelni opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie (...)"
Edukacja
4318 2013-02-27 XVII AmC 6070/12
"Opłata abonamentowa jest naliczana i podlega zapłacie także w przypadku zastosowania ograniczeń opisanych w ust.4 przez czas trwania ograniczenia, niezależnie od zakresu tego ograniczenia"
Edukacja
4317 2013-02-27 XVII AmC 6068/12
"ZAK nie ponosi odpowiedzialności prawnej za następstwa oraz szkody powstałe na skutek ograniczenia lub zawieszenia usługi"
Edukacja
3932 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin płatny w podwójnej wysokości egzaminu dyplomowego"
Edukacja
3931 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"Student, który nie złożył pracy dyplomowej do końca ostatniego semestru studiów może ubiegać się u Dziekana o przedłużenie tego terminu do końca następnego semestru. Po uzyskaniu takiej zgody student opłaca czesne za okres, za...
Edukacja
3930 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie, o ile dokonuje odpowiednich opłat. Opłatę za urlop należy wnieść z góry po przyznaniu urlopu"
Edukacja
3929 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"Dla każdego egzaminu ustalane są dwa terminy zdawania w sesji zwykłej: termin zwykły i termin poprawkowy, odległe o co najmniej 3 dni"(...)"Student, który otrzymał z egzaminu w sesji egzaminacyjnej zwykłej ocenę niedostateczną...
Edukacja
3928 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"Egzamin komisyjny nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 5 dni od doręczenia studentowi decyzji Prodziekana o jego organizacji"
Edukacja
3927 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"Student, który otrzymał z egzaminu w sesji egzaminacyjnej zwykłej ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do zdawania egzaminu w pierwszym terminie ma prawo jedynie do zdawania egzaminu poprawkowego zwykłego w tej sesji....
Edukacja
3926 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"Terminy, o których mowa w pkt 2 są odległe o co najmniej 3 dni. Termin poprawkowy nie może odbyć się wcześniej niż po trzech dniach od dnia, w którym student mógł dowiedzieć się o wyniku uzyskanym w terminie zwykłym"
Edukacja
3925 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"Aby reklamacja została rozpatrzona, Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 3 dni od momentu zaistnienia zastrzeżeń co do technicznej jakości usługi"
Edukacja
3924 2012-10-30 XVII AmC 1674/09
"Student może pozostawić indeks i kartę okresowych osiągnięć w depozycie Uczelni, przekazując jej obowiązek dokonywania wpisów. Uczelnia może nie dokonać wpisów w indeksie do czasu uregulowania przez Studenta wszystkich...
Edukacja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: