Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 3777/10
Numer wpisu:4794
Data wpisu:2013-06-06
Data wydania wyroku:2011-12-05
Sygnatura akt:XVII AmC 3777/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Bartosz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "C&N"Bartosz Nowak z siedzibą w Poznaniu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Przedmiotem umowy jest nauczanie języka angielskiego (...) w siedzibie Szkoły przy ul. Fredry 7 lub w innym miejscu w przypadku zmiany tej siedziby w okresie objętym niniejszą Umową"
Uwagi:- Na skutek sprzeciwu pozwanego SOKiK wyrokiem z dnia 29 marca 2012 r. utrzymuje w całości wyrok zaoczny z dnia 5 grudnia 2011 r. -Na skutek apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. sygn. akt VIA Ca 1401/12 oddala apelację
Branża:Edukacja
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Edukacja"
numer data wpisu postanowienie branża
5735 2014-08-05 XVII AmC 9068/12
"Słuchacz oświadcza, że w przypadku zmniejszenia się podczas trwania nauki liczebności grupy poniżej 20 osób nie będzie rościć żadnych pretensji do rozwiązania grupy i przejścia do zaproponowanej innej grupy, na inny...
Edukacja
5734 2014-08-05 XVII AmC 9068/12
"W przypadku podjęcia nauki przez Słuchacza w trakcie trwania danego semestru, jest on zobowiązany do zapłaty czesnego za cały semestr. W takim przypadku zaległe raty Słuchacz jest obowiązany opłacić w najbliższym przypadającym...
Edukacja
5589 2014-03-25 XVII AmC 4992/11
"Student jest zobowiązany za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi edukacyjne uiścić opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. [...] W trakcie studiów wysokość opłat za usługi edukacyjne może ulec zmianie w...
Edukacja
5400 2013-10-28 XVII AmC 5531/11
"Obliczona, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4, kwota opłaty za drugi i kolejne lata studiów (roczna, semestralna, miesięczna) ustalana jest w zarządzeniu rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i podawana do wiadomości...
Edukacja
5215 2013-08-20 XVII AmC 38/11
"Opłata za odstąpienie od umowy-800 zł"
Edukacja
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: