Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
6004 2015-02-20 XVII AmC 6979/13
"Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem...
Sprzedaż konsumencka
5995 2015-02-20 XVII AmC 1240/13
"W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN"
Sprzedaż konsumencka
5987 2015-02-19 XVII AmC 13854/12
"W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym dla Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5986 2015-02-19 XVII AmC 13853/12
"W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później...
Sprzedaż konsumencka
5974 2015-01-22 XVII AmC 1246/13
"Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru pojazdu to co najmniej 60 dni"
Sprzedaż konsumencka
5972 2015-01-22 XVII AmC 22191/13
"Do zwracanego towaru musi być dołączona faktura"
Sprzedaż konsumencka
5963 2015-01-22 XVII AmC 11027/12
"W przypadku niemożliwości zrealizowania niniejszej umowy na warunkach w niej określonych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Kupującego. W takiej sytuacji w przypadku braku...
Sprzedaż konsumencka
5943 2015-01-16 XVII AmC 13388/12
"W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający może kaucję zatrzymać"
Sprzedaż konsumencka
5941 2015-01-16 XVII AmC 79/13
"Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez konsultanta obsługującego Państwa zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem internetowym SklepikSeniora.pl"
Sprzedaż konsumencka
5937 2015-01-16 XVII AmC 12360/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Wysyłającego"
Sprzedaż konsumencka
5936 2015-01-16 XVII AmC 1062/13
"O ile strony nie uzgodnią innego terminu, nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia"
Sprzedaż konsumencka
5930 2015-01-07 XVII AmC 1053/13
"Dokładny termin odbioru samochodu zostanie uzgodniony z Kupującym telefonicznie. O ile niemożliwym będzie skontaktowanie się z Kupującym telefonicznie lub Kupujący nie odbierze samochodu w ustalonym telefonicznie terminie,...
Sprzedaż konsumencka
5929 2015-01-07 XVII AmC 11643/12
"W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"
Sprzedaż konsumencka
5927 2015-01-07 XVII AmC 1031/13
"W przypadku niemożliwości zrealizowania umowy na warunkach w niej określonych, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Kupującego. W przypadku braku porozumienia co do zmiany warunków...
Sprzedaż konsumencka
5926 2015-01-07 XVII AmC 1031/13
"W przypadku uszkodzeń samochodu powstałych podczas transportu do miejsca wydania, Kupujący ma prawo: b) odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych kwot, bez żadnych dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze stron"
Sprzedaż konsumencka
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: