Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5286 2013-09-20 XVII AmC 4440/12
"Komisant po dokonaniu sprzedaży potrąci od ceny określonej w ust. 1 prowizję w wysokości negocjowanej. Prowizja zawiera opłatę parkingową, koszty reklamy i zryczałtowaną opłatę za paliwo"
Sprzedaż konsumencka
5283 2013-09-20 XVII AmC 11750/12
"Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, że rozwiązanie umowy w trybie określonym w punkcie 1 nie wywołuje ani w dacie jej rozwiązania ani w przyszłości obowiązku jakichkolwiek świadczeń na rzecz drugiej Strony z wyjątkiem...
Sprzedaż konsumencka
5267 2013-09-17 XVII AmC 10515/12
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
5234 2013-09-16 XVII AmC 12120/12
"W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości, czyli bez oprocentowania, pomniejszoną o koszty logistyczne (490 zł auto osobowe/690 zł ciężarowe) w...
Sprzedaż konsumencka
5233 2013-09-16 XVII AmC 12119/12
"a nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru, o ile strony nie uzgodnią innego terminu, stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego ze skutkami...
Sprzedaż konsumencka
5230 2013-09-10 XVII AmC 5574/12
"Wykluczone jest wstrzymanie przez Klienta płatności oraz dokonywanie potrąceń swoich należności w stosunku do COMES"
Sprzedaż konsumencka
5165 2013-08-12 XVII AmC 4786/12
"Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą według właściwości ogólnej przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby...
Sprzedaż konsumencka
5162 2013-08-12 XVII AmC 11391/12
"Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5140 2013-08-05 XVII AmC 3256/12
"Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany nagrody na nagrodę o zbliżonych właściwościach w przypadku zmiany oferty dostawców nagród"
Sprzedaż konsumencka
5139 2013-08-05 XVII AmC 3257/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie usług przez firmę świadczącą usługi kurierskie"
Sprzedaż konsumencka
5138 2013-08-05 XVII AmC 3510/12
"Organizator zastrzega sobie prawo do [...] odwołania Konkursu bez podania przyczyny"
Sprzedaż konsumencka
5126 2013-08-05 XVII AmC 4030/12
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym"
Sprzedaż konsumencka
5123 2013-08-05 XVII AmC 2276/12
"Odpowiedzialność Organizatora wobec danego Uczestnika nie przekroczy wartości nagrody"
Sprzedaż konsumencka
5122 2013-08-05 XVII AmC 2276/12
"Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę kurierską"
Sprzedaż konsumencka
5102 2013-08-02 XVII AmC 7601/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby eXellent"
Sprzedaż konsumencka
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: