Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
3891 2012-10-29 XVII AmC 5615/11
"Reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od daty wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie"
Sprzedaż konsumencka
3890 2012-10-29 XVII AmC 5614/11
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród na inne, o zbliżonej wartości i parametrach, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wydanie nagród"
Sprzedaż konsumencka
3889 2012-10-29 XVII AmC 3588/12
"Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość"
Sprzedaż konsumencka
3888 2012-10-29 XVII AmC 3587/12
"Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z programem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
3814 2012-10-11 XVII AmC 356/11
"Na wypadek śmierci Kupującego strony zgodnie postanawiają, iż w takim wypadku, jeżeli w terminie dwóch miesięcy nie zostanie wskazany Sprzedającemu następca prawny, który będzie regulował na bieżąco należne raty, strona...
Sprzedaż konsumencka
3780 2012-10-05 XVII AmC 3357/12
"Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku z ze sprzedażą towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu jest Sąd powszechny ogólnie właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
3755 2012-09-20 XVII AmC 3749/12
"Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi promocji przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego do sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
3728 2012-09-14 XVII AmC 1189/11
"Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie"
Sprzedaż konsumencka
3727 2012-09-14 XVII AmC 1190/11
"Sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów"
Sprzedaż konsumencka
3726 2012-09-14 XVII AmC 1188/11
"Towar powinien być zwrócny w takim stanie, jakim został zakupiony - w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (...)"
Sprzedaż konsumencka
3715 2012-09-12 XVII AmC 3310/12
"ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki, jeżeli: [...] c) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zadeklarowaną"
Sprzedaż konsumencka
3714 2012-09-12 XVII AmC 1087/11
"Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu [...]"
Sprzedaż konsumencka
3699 2012-09-10 XVII AmC 3111/11
"Spółka zastrzega sobie możliwość błędów w opisie"
Sprzedaż konsumencka
3697 2012-09-10 XVII AmC 1141/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby: apteka mgr. far. Ewa Junczyk"
Sprzedaż konsumencka
3613 2012-08-17 XVII AmC 1937/11
"Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • Adres publikacyjny: