Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
3060 2012-04-17 XVII AmC 1909/11
"Apteka [...] zwraca zapłatę - jeżeli została już dokonana - po potrąceniu kosztów"
Sprzedaż konsumencka
3053 2012-04-12 XVII AmC 3022/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Awilax"
Sprzedaż konsumencka
3034 2012-04-11 XVII AmC 5423/11
"Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
3030 2012-04-11 XVII AmC 468/09
"Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, kiedy uczestnik nie dowiedział się o zmianie Regulaminu Programu lub skierowanej do niego akcji specjalnej, jeśli informacje te były dostępne na stronie...
Sprzedaż konsumencka
3021 2012-04-11 XVII AmC 3007/11
"Apteka zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu bez powiadomienia"
Sprzedaż konsumencka
2969 2012-03-23 XVII AmC 1163/11
"Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres sklepu centrum-maszyn w stanie nienaruszonym oraz odesłany w nienaruszonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (faktura,paragon)"
Sprzedaż konsumencka
2965 2012-03-23 XVII AmC 3111/11
"Spółka zastrzega sobie mozliwość błędów w opisie"
Sprzedaż konsumencka
2964 2012-03-23 XVII AmC 3051/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
Sprzedaż konsumencka
2907 2012-02-29 VI ACa 286/11
"O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych w sklepach objętych Programem oraz na stronie internetowej www.real.pl"
Sprzedaż konsumencka
2730 2011-12-28 XVII AmC 2060/10
"Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
2711 2011-12-28 XVII AmC 467/09
"Podczas odbioru Nagrody uczestnik jest zobowiązany sprawdzić czy Nagroda jest zgodna ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności Nagrody ze złożonym przez Uczestnika zamówieniem, Uczestnik powinien...
Sprzedaż konsumencka
2687 2011-11-02 XVII AmC 2601/11
"Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki."
Sprzedaż konsumencka
2661 2011-10-19 XVII AmC 3258/10
"Strony ustaliły następujący sposób powiadomienia....osób ze str. Klienta...."
Sprzedaż konsumencka
2660 2011-10-19 XVII AmC 2195/10
"Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów nieuregulowanych w inny sposób, a wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu"
Sprzedaż konsumencka
2566 2011-09-21 XVII AmC 992/10
"Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez administratora na podstawie niniejszego regulaminu winny być rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby administratora"
Sprzedaż konsumencka
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: