Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
967 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 158/05
"Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu wady w przedmiocie umowy"
Sprzedaż konsumencka
964 2006-12-08 Sygn. akt XVII AmC 117/05
"W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, najemca zobowiązuje się zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie oraz karę umowną w wysokości...
Sprzedaż konsumencka
963 2006-12-08 Sygn. akt XVII AmC 117/05
"Cena pojazdu określona na fakturze sprzedaży lub rachunku uproszczonym może być wyższa od ceny pojazdu określonej w Umowie także w innych - niż wymienione w Art. 2.1 - przyczyn, niezależnych od Sprzedawcy lub Importera, w...
Sprzedaż konsumencka
939 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 112/04
"Nabywca potwierdza, że otrzymał w/w pojazd kompletny i sprawny technicznie, bez wad a w szczególności sprawdził wraz ze sprzedawcą sprawność wszystkich podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu (...)"
Sprzedaż konsumencka
938 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 112/04
"W przypadku odstąpienia nabywcy od warunków umowy zaliczka nie podlega zwrotowi"
Sprzedaż konsumencka
937 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 112/04
"Klienta obowiązuje cena aktualna w dniu odbioru zamówionego samochodu"
Sprzedaż konsumencka
936 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 4/04
"Odbiór towaru w przypadku wyżej wymienionym nie może nastąpić później niż w terminie 45 dni od daty zgłoszenia przez Klienta niezgodności towaru z umową"
Sprzedaż konsumencka
935 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 4/04
"W przypadku uwzględnienia zgłoszenia klient zobowiązuje się osobiście odebrać naprawiony lub wymieniony towar w dniu powyżej ustalonym. Postanowienie powyższe dotyczy również wypadku nieuwzględnienia zgłoszenia Klienta"
Sprzedaż konsumencka
934 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 4/04
"Klient zobowiązuje się decyzję odebrać osobiście w dniu powyżej ustalonym"
Sprzedaż konsumencka
926 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 102/04
"Jeśli jednak wsytąpi perforacja korozyjna, zostanie ona usunięta bezpłatnie, pod warunkiem, że perforacja nie została spowodowana przez niedostateczną pielęgnację nadwozia"
Sprzedaż konsumencka
925 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 102/04
"Samochód nie może być zaniedbany, używany niezgodnie z przeznaczeniem, modyfikowany"
Sprzedaż konsumencka
924 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 102/04
"W przypadku (...) nie podjęcia w terminie listu poleconego zawiadamiającego go o terminie odbioru samochodu lub złożenia przez Kupującego w jakiejkolwiek formie oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu, zaliczka...
Sprzedaż konsumencka
923 2006-11-09 Sygn. akt XVII AmC 102/04
"Ostateczna cena samochodu może ulec zmianie także o ile po dacie zamówienia zmianie ulegną przepisy podatkowe (w tym dotyczące podatku akcyzowego) lub celne dotyczące sprzedaży samochodu"
Sprzedaż konsumencka
916 2006-11-07 Sygn. akt XVII AmC 157/05
"W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Zamawiającego zostanie on obciążony kosztami obsługi reklamacji poniesionymi przez Wykonawcę w tym kosztami związanymi z przyjazdem serwisu"
Sprzedaż konsumencka
914 2006-11-07 Sygn. akt XVII AmC 91/05
"Przy odbiorze Kupujący sprawdza i kwituje na dokumencie dostawy, fakturze lub innym dokumencie zgodność towaru z umową to jest jakość, kompletność oraz funkcjonowanie mechanizmów (o ile istnieją). Kupujący kwituje otrzymanie...
Sprzedaż konsumencka
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: