Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
520 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 4/05
"Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wyżej wymieniona cena może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów celnych lub podatkowych (akcyza, cło, etc.), modernizacją dostępnych wersji (wyposażenie, nowe elementy) oraz innych...
Sprzedaż konsumencka
519 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 55/04
"Zakres Gwarancji (...) W przypadku uznania reklamacji firma Classen-Pol nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z demontażem, montażem, transportem towaru oraz utraconymi korzyściami"
Sprzedaż konsumencka
513 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 113/04
"W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości czyli bez oprocentowania w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu, będącego przedmiotem niniejszego...
Sprzedaż konsumencka
512 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 113/04
"(...) jednakże strony zgodnie ustalają, że Kupujący obowiązany będzie uiścić cenę obowiązującą w dniu sprzedaży"
Sprzedaż konsumencka
139 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w żadnej formie z powodu opóźnienia dostawy. Jednocześnie opóźnienie dostawy nie uprawnia kupującego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od zamówienia lub jego...
Sprzedaż konsumencka
138 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"Reklamacje wad ukrytych muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy w ciągu 10 dni od daty odbioru towaru (...).Późniejsze reklamacje nie będą uznane i nie będą uwzględnianie roszczenia gwarancyjne."
Sprzedaż konsumencka
137 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"(...) jednocześnie wyklucza się niezależnie od podstaw prawnych inne roszczenia."
Sprzedaż konsumencka
136 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"W sytuacjach wyjątkowych termin usunięcia wady może zostać przedłużony do 60 dni."
Sprzedaż konsumencka
135 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"Sprzedający jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń w tym stwierdzenia czy uszkodzenia podlegają naprawom gwarancyjnym."
Sprzedaż konsumencka
134 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"Gwarancją nie są objęte (...) wady widoczne w chwili sprzedaży."
Sprzedaż konsumencka
133 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"Gwarancją nie są objęte (...) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia"
Sprzedaż konsumencka
132 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia w całości lub w części osobie trzeciej"
Sprzedaż konsumencka
131 2004-10-11 Sygn. Akt XVII Amc 45/03
"Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia."
Sprzedaż konsumencka
48 2003-06-30 Sygn. akt XVII Amc 15/01
"Strony zgodnie ustalają, że nabywca może odstąpić od umowy, w terminie 3 dni od daty jej zawarcia, z jednoczesną zapłatą odstępnego oraz z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wysokość odstępnego wynosi 15 %...
Sprzedaż konsumencka
47 2003-06-30 Sygn. akt. XVII Amc 16/02
"Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem."oraz "Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania...
Sprzedaż konsumencka
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 starsze
  • Adres publikacyjny: