Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
3200 2012-05-29 XVII AmC 5112/11
"Organizator zastrzega sobie (...) prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy i bez jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu dla uczestników...
Sprzedaż konsumencka
3199 2012-05-29 XVII AmC 5111/11
"Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
3192 2012-05-15 XVII AmC 452/10
"W przypadku sporów sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd przedmiotowo-właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
3191 2012-05-15 XVII AmC 452/10
"W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą przepisy Kodeksu Cywilnego"
Sprzedaż konsumencka
3190 2012-05-15 XVII AmC 452/10
"Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po wykonaniu montażu i nie mają wpływu na jego wartość, jak na przykład zarysowania zewnętrznych stron ościeżnic, nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją"
Sprzedaż konsumencka
3189 2012-05-15 XVII AmC 452/10
"Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich, jak na przykład uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenie szkła, czy głębokie zarysowania powinny być zaznaczone w Protokole odbioru robót pod rygorem...
Sprzedaż konsumencka
3162 2012-05-08 XVII AmC 3075/11
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie...
Sprzedaż konsumencka
3157 2012-05-08 XVII AmC 2261/11
"Wszelkie spory wynikające z Loterii będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
3141 2012-05-08 XVII AmC 3154/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi"
Sprzedaż konsumencka
3136 2012-05-08 XVII AmC 828/11
"Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki"
Sprzedaż konsumencka
3135 2012-05-08 XVII AmC 1920/11
"Apteka Prywatna Eskulap s.c. zastrzega sobie prawo do zmian i własnej interpretacji niniejszego regulaminu"
Sprzedaż konsumencka
3119 2012-05-08 XVII AmC 3089/11
"Sklep Bez barier zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów"
Sprzedaż konsumencka
3118 2012-05-08 XVII AmC 3088/11
"W przypadku reklamacji, klient zobowiązany jest wysłać towar na swój koszt, z dołączonym paragonem (fakturą) zakupu oraz wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym"
Sprzedaż konsumencka
3062 2012-04-17 XVII AmC 1911/11
"Apteka Służewiecka sp. j. zastrzega sobie prawo do zmian i własnej interpretacji niniejszego regulaminu"
Sprzedaż konsumencka
3061 2012-04-17 XVII AmC 1910/11
"Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki"
Sprzedaż konsumencka
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: