Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
913 2006-11-07 Sygn. akt XVII AmC 91/05
"W razie sporu Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie Sąd w Olsztynie"
Sprzedaż konsumencka
912 2006-11-07 Sygn. akt XVII AmC 91/05
"W przypadku nie wykonania umowy przez Kupującego wpłacona zaliczka przepada, a jeżeli z winy Sprzedawcy umowa nie zostanie wykonana, zaliczka podlega zwrotowi"
Sprzedaż konsumencka
911 2006-11-07 Sygn. akt XVII AmC 91/05
"Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany wyrób na okres 12 miesięcy od daty wydania. W zakresie odpowiedzialności z tytułu reklamacji i rękojmi obowiązują przepisy art. 556-568, 577-581 Kodeksu Cywilnego"
Sprzedaż konsumencka
910 2006-11-07 Sygn. akt XVII AmC 91/05
"Zastrzeżenie: ze względu na różne partie produkcyjne tkanin, skór lub elementów z naturalnego drewna dopuszczalne są odstępstwa tonacji koloru od okazanych wzorników. Różnice te nie są wadami i nie mogą być podstawą...
Sprzedaż konsumencka
724 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 111/04
"W przypadku rezygnacji z zakupu samochodu przez zamawiającego, zaliczka jako kara umowna nie podlega zwrotowi. Zostaje uznana jako zryczałtowany koszt dotychczasowych czynności dealera i importera. Zamawiającemu nie...
Sprzedaż konsumencka
679 2006-04-05 Sygn. akt XVII Amc 5/04
"Klient zobowiązuje się w terminie 14 dni odebrać decyzję dotyczącą ustosunkowania się sprzedawcy do żądania kupującego bez dodatkowego powiadomienia"
Sprzedaż konsumencka
632 2006-04-03 Sygn akt XVII Amc 56/05
"Poza roszczeniami wynikającymi z pkt 2, 3 i 7 umowy stronom nie przysługują żadne roszczenia"
Sprzedaż konsumencka
631 2006-04-03 Sygn akt XVII Amc 56/05
"Zwłokę przy odbiorze samochodu trwającą dłużej niż 7 dni od daty wyznaczonej na odbiór uznaje się za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem jak wyżej w pkt 3"
Sprzedaż konsumencka
630 2006-04-03 Sygn akt XVII Amc 56/05
"W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zaliczka przepada na rzecz Przyjmującego zamówienie w całości"
Sprzedaż konsumencka
605 2006-01-03 Sygn. akt XVII Amc 71/04
"Odbiór towaru tylko po zwrocie zgłoszenia - Serwis nie wydaje duplikatów. Nieodebranie sprzętu w terminie jest wolą wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony - art. 180 kc w związku z art. 60 kc"
Sprzedaż konsumencka
550 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 10/05
"Cena samochodu nie ulegnie zmianie, poza wypadkiem niekorzystnych dla sprzedającego zmian przepisów prawa lub ich częściowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, znaczącego wzrostu kursu...
Sprzedaż konsumencka
549 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 10/05
"Nie dokonanie przez Kupującego wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2.2 będzie równoznaczne ze złożonym przez kupującego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i utratą wpłaconej zaliczki"
Sprzedaż konsumencka
548 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 10/05
"W przypadku odstąpienia od umowy lub nie wywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"
Sprzedaż konsumencka
522 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 4/05
"W przypadku rezygnacji Zamawiającego z nabycia samochodu a. wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości po sprzedaniu zamówionego samochodu - jeżeli rezygnacja nastąpiła przed powiadomieniem o możliwości odbioru (jeżeli...
Sprzedaż konsumencka
521 2005-10-07 Sygn. akt XVII Amc 4/05
"Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wzrostu podanej na niniejszej umowie ceny podstawowej o kwotę wyższą niż równowartość 1000 Euro ma możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy i zwrotu wpłaconej kwoty w...
Sprzedaż konsumencka
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: