Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
4251 2013-02-13 XVII AmC 2278/12
"Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
4249 2013-02-13 XVII AmC 3688/12
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu w sklepach (...) oraz na stronie internetowej (...)"
Sprzedaż konsumencka
4248 2013-02-13 XVII AmC 3688/12
"Ewentualne spory związane z promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu"
Sprzedaż konsumencka
4242 2013-02-13 XVII AmC 3998/12
"Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)"
Sprzedaż konsumencka
4230 2013-02-13 XVII AmC 5784/11
"Przedstawiony w katalogu asortyment nagród może ulegać zmianom. Hala Wola zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej nagrody inną o podobnej wartości lub wycofania poszczególnych nagród z katalogu"
Sprzedaż konsumencka
4229 2013-02-13 XVII AmC 5787/11
"Wartość nagród wyrażona w punktach podana w Katalogu, w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie w okresie obowiązywania Katalogu"
Sprzedaż konsumencka
4227 2013-02-07 VI ACa 287/12
"Firma Ford nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie lub produktów przedstawionych na naszej stronie, obejmujących między innymi szkody pośrednie...
Sprzedaż konsumencka
4191 2013-01-17 XVII AmC 1161/11
"LOT Catering zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w tym serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie lot...
Sprzedaż konsumencka
4039 2012-11-19 Sygn. Akt XVII AmC 5922/11
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub podmiotów wskazanych w ust. 1-3 powyżej"
Sprzedaż konsumencka
4038 2012-11-19 Sygn. akt XVII AmC 5922/11
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub wadliwe doręczenie Nagrody, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie bądź też jej zniszczenie lub uszkodzenie. Odpowiedzialność Organizatora za wydanie...
Sprzedaż konsumencka
4037 2012-11-19 Sygn. akt XVII AmC 5922/11
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe świadczenie usług przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe lub administratorów sieci informatycznych i teleinformatycznych, z usług których korzysta Organizator i...
Sprzedaż konsumencka
3972 2012-11-15 XVII AmC 1285/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
Sprzedaż konsumencka
3894 2012-10-29 XVII AmC 5618/11
"(...) sądem właściwym jest sąd siedziby Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
3893 2012-10-29 XVII AmC 5617/11
"Organizator może zakończyć albo zawiesić Konkurs w dowolnym momencie albo na dowolny okres bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Uczestników. O zakończeniu albo zawieszeniu działań konkursowych Organizator...
Sprzedaż konsumencka
3892 2012-10-29 XVII AmC 5616/11
"Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i Serwisu. O zmianach treści regulaminu albo Serwisu, Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu w Serwisie z...
Sprzedaż konsumencka
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: