Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
4680 2013-05-22 XVII AmC 1357/11
"Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia ponoszone przez uczestników w związku z Akcją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
4605 2013-05-07 XVII AmC 3660/12
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, o których mowa ust. 4 powyżej, w razie niemożności ich przyznania z przyczyn niezależnych od Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
4604 2013-05-07 XVII AmC 3660/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów stanowiących nagrody"
Sprzedaż konsumencka
4542 2013-04-24 XVII AmC 3748/12
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a SZW, dotyczących świadczenia usług przez SZW, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla...
Sprzedaż konsumencka
4324 2013-02-27 XVII AmC 5571/12
"Aquaform S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie"
Sprzedaż konsumencka
4276 2013-02-22 XVII AmC 4066/12
"Nagrodę uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie nadania przez Organizatora przesyłki"
Sprzedaż konsumencka
4275 2013-02-22 XVII AmC 4065/12
"Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody"
Sprzedaż konsumencka
4274 2013-02-22 XVII AmC 4064/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego (...)"
Sprzedaż konsumencka
4273 2013-02-22 XVII AmC 4063/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu [...] elektronicznego [...]"
Sprzedaż konsumencka
4272 2013-02-22 XVII AmC 4062/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) usługi pocztowe"
Sprzedaż konsumencka
4271 2013-02-22 XVII AmC 4061/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji [...] elektronicznych, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności [...] niedostarczenie wiadomości potwierdzającej wygraną [...]"
Sprzedaż konsumencka
4270 2013-02-22 XVII AmC 4060/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) działanie osób trzecich"
Sprzedaż konsumencka
4269 2013-02-22 XVII AmC 4059/12
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie [...] urządzeń elektronicznych, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności [...] niedostarczenie wiadomości potwierdzającej wygraną [...]"
Sprzedaż konsumencka
4262 2013-02-22 XVII AmC 326/12
"Strony ustalają, że zmiana ceny określonej w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w wypadku zmiany przepisów dotyczących opłat celnych, podatkowych, innych opłat importowych, zmiany standardu wyposażenia dla danego modelu...
Sprzedaż konsumencka
4261 2013-02-22 XVII AmC 325/12
"W wypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: