Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5500 2014-01-16 XVII AmC 9146/12
"Zwłoka z płatnością dwóch pełnych wpłat (rat) miesięcznych powoduje, że wymagalna staje się cała kwota"
Sprzedaż konsumencka
5495 2014-01-08 XVII AmC 11665/12
"Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania zaliczki nie zaliczonej na poczet ceny i nie zwróconej na podstawie niniejszego paragrafu, jako kary umownej przysługującej Sprzedawcy w razie nieprzystąpienia przez Kupującego do...
Sprzedaż konsumencka
5487 2014-01-08 XVII AmC 11664/12
"Zaliczka określona w §5 ustęp 1 niniejszej umowy jest wymagana w związku z koniecznością nabycia przez Sprzedawcę samochodu od przedstawiciela producenta oraz koniecznością poniesienia innych nakładów dla realizacji niniejszej...
Sprzedaż konsumencka
5466 2013-12-04 XVII AmC 11110/12
"Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wysuwania wobec Margo roszczeń związanych ze złożeniem zamówienia za wyjątkiem roszczeń z tytułu nieterminowego realizacji zamówienia"
Sprzedaż konsumencka
5463 2013-11-29 XVII AmC 2325/13
"W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
Sprzedaż konsumencka
5462 2013-11-29 XVII AmC 2323/13
"Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5461 2013-11-29 XVII AmC 2327/13
"Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego"
Sprzedaż konsumencka
5450 2013-11-26 XVII AmC 11281/12
"W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie...
Sprzedaż konsumencka
5449 2013-11-26 XVII AmC 11277/12
"W ciągu 7 dni od bezskutecznego upływu takiego ostatecznego terminu Sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy, zatrzymując zaliczkę uiszczoną przez Kupującego tytułem kary umownej za niewykonywanie umowy"
Sprzedaż konsumencka
5436 2013-11-07 XVII AmC 8855/12
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie w przypadku sprawdzenia przez klienta zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji...
Sprzedaż konsumencka
5435 2013-11-07 XVII AmC 8855/12
"Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do PVC Bartosz Michałowski"
Sprzedaż konsumencka
5434 2013-11-07 XVII AmC 8855/12
"Mimo dołożenia wszelkich starań PVC Bartosz Michałowski nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"
Sprzedaż konsumencka
5422 2013-11-07 XVII AmC 11702/12
"W wypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy na zasadach i w terminie określonych w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU wpłacony zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości nominalnej"
Sprzedaż konsumencka
5421 2013-11-06 XVII AmC 11700/12
"Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub zadatku zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a w szczególności niedokonanie wpłaty w zakreślonym terminie lub na...
Sprzedaż konsumencka
5416 2013-11-06 XVII AmC 2341/13
"Po upływie sześciu tygodni od przewidywanej daty dostarczenia pojazdu określonej w zamówieniu, Kupujący będzie mógł wysłać sprzedawcy list polecony z prośbą o dostarczenie pojazdu w ciągu piętnastu dni od otrzymania jego listu...
Sprzedaż konsumencka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: