Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
3506 2012-08-06 XVII AmC 1291/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
3485 2012-08-06 XVII AmC 3119/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby FLK sp. z o. o."
Sprzedaż konsumencka
3477 2012-08-01 XVII AmC 1150/12
"Organizator nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przyznawanych nagród, w tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi"
Sprzedaż konsumencka
3469 2012-08-01 XVII AmC 1162/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby LOT CATERING sp. z o. o."
Sprzedaż konsumencka
3380 2012-07-06 XVII AmC 268/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
3345 2012-07-06 XVII AmC 832/11
"§ ust. 6 "Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Castoramy za wszelkie szkody powstałe w związku z zakupem Towaru wraz z montażem przez Zamawiającego"
Sprzedaż konsumencka
3318 2012-07-03 XVII AmC 3769/11
"Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem obciążają Kupującego"
Sprzedaż konsumencka
3314 2012-07-03 XVII AmC 2336/11
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu"
Sprzedaż konsumencka
3269 2012-06-25 XVII AmC 151/11
"Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca"
Sprzedaż konsumencka
3268 2012-06-25 XVII AmC 153/11
"Całkowita odpowiedzialność organizatora konkursu wobec uczestnika nagrodzonego z tytułu reklamacji nie przekracza wartości nagrody przypadającej dla danego uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie"
Sprzedaż konsumencka
3267 2012-06-25 XVII AmC 154/11
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy powszechny właściwy dla strony pozwanej"
Sprzedaż konsumencka
3234 2012-05-29 XVII AmC 149/11
"Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji"
Sprzedaż konsumencka
3220 2012-05-29 XVII AmC 2330/11
"Spory wynikające z umowy sprzedaży rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
Sprzedaż konsumencka
3204 2012-05-29 XVII AmC 2382/11
"Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników"
Sprzedaż konsumencka
3203 2012-05-29 XVII AmC 2308/11
"Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane poprzez porozumienie stron, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Adres publikacyjny: