Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
1664 2009-09-21 Sygn. akt XVII AmC 359/09
"Wszystkie spory będą rozstrzygane polubownie, w przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu."
Sprzedaż konsumencka
1649 2009-07-20 Sygn. akt XVII AmC 374/09
"Ewentualne sprawy sporne pomiędzy sklepem a zamawiającym, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby sklepu."
Sprzedaż konsumencka
1532 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 81/06
"ProLine nie będzie ponosił odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też...
Sprzedaż konsumencka
1531 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 81/06
"W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu ProLine sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 6, serwis ProLine nie musi się wywiązać z terminu określonego w pkt. 8, oraz z możliwości realizacji reklamacji."
Sprzedaż konsumencka
1530 2008-11-27 Sygn. akt XVII AmC 81/06
"Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty...
Sprzedaż konsumencka
1495 2008-09-08 Sygn. akt XVII AmC 84/05
"(w wersji po dokonaniu zmian) Kupujący - konsument w rozumieniu art.. 22 (1) kc z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, składając...
Sprzedaż konsumencka
1494 2008-09-08 Sygn. akt XVII AmC 84/05
"(w wersji przed dokonaniem zmian) Po upływie okresu wymienionego w pkt 15 w przypadku odstąpienia przez kupującego od niniejszej umowy przed wywiązaniem się przez firmę Regalia z jej postanowień, kupujący zobowiązuje się do...
Sprzedaż konsumencka
1493 2008-09-08 Sygn. akt XVII AmC 84/05
"(w wersji przed dokonaniem zmian) Kupujący ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie dziesięciu dni od daty jej zawarcia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wyżej wymienione oświadczenie kupujący...
Sprzedaż konsumencka
1160 2007-05-08 Sygn. akt XVII AmC 49/04
"Sprzedawca zawiadomi kupującego o ostatecznym terminie odbioru pojazdu przed upływem terminu odbioru pojazdu. Sprzedawca wraz z zawiadomieniem prześle kupującemu aneks określający ostateczny termin odbioru pojazdu. W przypadku...
Sprzedaż konsumencka
1159 2007-05-08 Sygn. akt XVII AmC 49/04
"W przypadku niedotrzymania przez sprzedawcę ostatecznego terminu odbioru (...) wskutek okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność, kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego terminu odbioru...
Sprzedaż konsumencka
1158 2007-05-08 Sygn. akt AmC 49/04
"Ostateczny termin odbioru zostanie ustalony przez strony w aneksie do umowy, po określeniu terminu dostawy przez producenta. Sprzedawca zawiadomi kupującego o ostatecznym terminie odbioru pojazdu przed dniem określonym w...
Sprzedaż konsumencka
1156 2007-04-26 Sygn. akt XVII AmC 144/05
"Każdy przypadek rozwiązania umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez zawierającego umowę kosztów manipulacyjnych wg obowiązującego cennika."
Sprzedaż konsumencka
1155 2007-04-26 Sygn. akt XVII AmC 144/05
"Z zastrzeżeniem pozostałych uprawnień w szczególności prawa dochodzenia odszkodowania i odsetek umowa rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Sprzedawcę kontraktu za pomocą listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem...
Sprzedaż konsumencka
969 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 158/05
"W przypadku rozstrzygnięć sądowych - przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
968 2007-01-03 Sygn. akt XVII AmC 158/05
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo przekazywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na rzecz osób trzecich"
Sprzedaż konsumencka
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: