Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII AmC 144/05
Numer wpisu:1155
Data wpisu:2007-04-26
Data wydania wyroku:2007-03-09
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 144/05
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ryszard Rudziejewski
Oznaczenie pozwanego:Citroen Polska Sp. z o. o.
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Z zastrzeżeniem pozostałych uprawnień w szczególności prawa dochodzenia odszkodowania i odsetek umowa rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Sprzedawcę kontraktu za pomocą listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru, w wypadku niewykonania przez zawierającego umowę jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, w szczególności: - w przypadku niezapłacenia całej należnej kwoty stanowiącej warunek stosowania umowy; - w przypadku zamontowania części lub dokonania przeróbek w pojeździe nie autoryzowanych przez Producenta; - kiedy pojazd byłby używany z przeciążeniem lub w zawodach sportowych; - kiedy licznik kilometrów został odłączony, przywrócony do stanu 0 lub sfałszowany."
Branża:Sprzedaż konsumencka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Sprzedaż konsumencka"
numer data wpisu postanowienie branża
6004 2015-02-20 XVII AmC 6979/13
"Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem...
Sprzedaż konsumencka
5995 2015-02-20 XVII AmC 1240/13
"W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN"
Sprzedaż konsumencka
5987 2015-02-19 XVII AmC 13854/12
"W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym dla Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5986 2015-02-19 XVII AmC 13853/12
"W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później...
Sprzedaż konsumencka
5974 2015-01-22 XVII AmC 1246/13
"Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru pojazdu to co najmniej 60 dni"
Sprzedaż konsumencka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: