Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
2431 2011-07-19 XVII AmC 75/10
"Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane przez Zespół w każdym czasie i obowiązują od momentu podania tych zmian na stronie internetowej Sklepu"
Sprzedaż konsumencka
2430 2011-07-19 XVII AmC 74/10
"Protokół, o którym mowa w punkcie 30, jest podstawą do występowania z ewentualnymi roszczeniami wobec Zespołu"
Sprzedaż konsumencka
2429 2011-07-19 XVII AmC 73/10
"Jeśli zdaniem Zamawiającego towar nie dotarł do niego w należytym stanie, bądź, według niego, nie jest zgodny z zamówieniem, występuje do pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, który dostarcza przesyłkę o sporządzenie...
Sprzedaż konsumencka
2428 2011-07-19 XVII AmC 72/10
"W przypadku zastrzeżeń do stanu przesyłki lub ilości, Zamawiający występuje do pracownika Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub spedytorskiej z żądaniem sporządzenia protokołu. Powinna w nim być podana data i godzina...
Sprzedaż konsumencka
2427 2011-07-19 XVII AmC 71/10
"Zespół nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostaw przesyłek przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub spedycyjną"
Sprzedaż konsumencka
2238 2011-03-02 XVII AmC 942/09
"Nie odpowiadamy za opóźnienia z winy poczty i innych przewoźników"
Sprzedaż konsumencka
2111 2010-12-06 XVII AmC 1213/10
"W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy "ZBROJA Interntional Trade"Andrzej Zbroja"
Sprzedaż konsumencka
2110 2010-12-06 XVII AmC 1213/10
"Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
2109 2010-12-06 XVII AmC 993/10
"Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian wszelkich postanowień regulaminu w dowolnym czasie i bez podawania przyczyn"
Sprzedaż konsumencka
2108 2010-12-06 XVII AmC 992/10
"Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez administratora na podstawie niniejszego regulaminu winny być rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby administratora"
Sprzedaż konsumencka
2107 2010-12-06 XVII AmC 469/09
"Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z realizacją Programu będą rozstrzygane przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Organizatora Programu"
Sprzedaż konsumencka
1878 2010-03-30 XVII AmC 418/09
"Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu."
Sprzedaż konsumencka
1735 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 364/09
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego w Poznaniu."
Sprzedaż konsumencka
1734 2009-10-30 Sygn. akt XVII AmC 356/09
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu."
Sprzedaż konsumencka
1665 2009-09-21 Sygn. akt XVII AmC 365/09
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy (firmy P.H.U. MS Systemy Grzewcze i Wodociągowe)."
Sprzedaż konsumencka
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  • Adres publikacyjny: