Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5380 2013-10-23 XVII AmC 12134/12
"Promocje dotyczące przedmiotu umowy będą równe promocjom aktualnym w dniu wydania samochodu Kupującemu"
Sprzedaż konsumencka
5372 2013-10-22 XVII AmC 2397/13
"W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
Sprzedaż konsumencka
5371 2013-10-22 XVII AmC 2395/13
"Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5370 2013-10-22 XVII AmC 2394/13
"Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru-o ile strony nie uzgodnią innego terminu-stanowi podstawę do uznania przez sprzedającego zamówienia za zerwanie przez kupującego"
Sprzedaż konsumencka
5363 2013-10-18 XVII AmC 12973/12
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3%, z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w...
Sprzedaż konsumencka
5349 2013-10-17 XVII AmC 12932/12
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w...
Sprzedaż konsumencka
5348 2013-10-17 XVII AmC 12932/12
"Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu...
Sprzedaż konsumencka
5347 2013-10-17 XVII AmC 3509/12
"Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"
Sprzedaż konsumencka
5345 2013-10-17 XVII AmC 3551/12
"W razie chęci zwrotu towaru bez podawania przyczyn proszę zwrócić uwagę na to, żeby produkt był oryginalnie zapakowany i nie nosił znamion otwarcia, używania"
Sprzedaż konsumencka
5322 2013-10-15 XVII AmC 8264/12
"Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie"
Sprzedaż konsumencka
5321 2013-10-15 XVII AmC 8263/12
"Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego raportu uszkodzenia z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru"
Sprzedaż konsumencka
5310 2013-10-04 XVII AmC 8700/12
"Odstąpienie od Umowy przez konsumenta w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, powoduje potrącenie z wpłaconej zaliczki kwoty 900,00 PLN, tytułem kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji, pomniejszonej o wpłatę na poczet...
Sprzedaż konsumencka
5307 2013-10-04 XVII AmC 12123/12
"W przypadku nie znalezienia nowego Nabywcy, Sprzedający zwrócił Kupującemu wpłaconą zaliczkę najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszego Zamówienia"
Sprzedaż konsumencka
5306 2013-10-04 XVII AmC 10708/12
"Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego dla siedziby partnera"
Sprzedaż konsumencka
5289 2013-09-20 XVII AmC 1022/13
"Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zlecenia w terminie ok. 7-8 tygodni od dnia wpłaty zadatku. Po przekroczeniu w/w terminu Kupujący ma prawo do kary umownej naliczonej od kwoty wpłaconego zadatku, w wysokości 0,01% za...
Sprzedaż konsumencka
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: