Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5780 2014-08-14 XVII AmC 37443/13
"Serwis takich towarów dokonywany jest po dostarczeniu dowodu zakupu i dowodu wydania z magazynu z numerami fabrycznymi produktu. W niektórych przypadkach konieczne jest również dostarczenie oryginalnego opakowania"
Sprzedaż konsumencka
5762 2014-08-11 XVII AmC 9142/12
"Sprzedający w ramach sprzedaży promocyjnej może zaoferować towary w cenie 1 zł stanowiące integralną część niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży, towary promocyjne zakupione w cenie 1 zł...
Sprzedaż konsumencka
5761 2014-08-11 XVII AmC 9142/12
"W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek z wpłat co najmniej 30 dni strony zgodnie postanawiają, iż Sprzedający przed wytoczeniem powództwa będzie uprawniony do podjęcia próby przed procesowego, ugodowego uzgodnienia...
Sprzedaż konsumencka
5760 2014-08-11 XVII AmC 9142/12
"Sprzedający zastrzega sobie natychmiastową wymagalność nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat"
Sprzedaż konsumencka
5698 2014-05-26 XVII AmC 3110/12
"Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy uszkodzenia nastąpiły na skutek złego montażu bądź produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia...
Sprzedaż konsumencka
5679 2014-05-21 XVII AmC 12006/12
"Cena zawarta w pkt 3 może ulec zmianie w przypadku zmian fiskalnych, celnych, wprowadzenia nowych podatków i opłat, bądź zmiany ceny przez producenta i będzie równa cenie z aktualnego cennika z dnia wydania samochodu Kupującemu"
Sprzedaż konsumencka
5677 2014-05-21 XVII AmC 13826/12
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą"
Sprzedaż konsumencka
5676 2014-05-21 XVII AmC 13827/12
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następującycyh wypadkach: b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą"
Sprzedaż konsumencka
5672 2014-05-20 XVII AmC 12008/12
"Strony ustalają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy wynikające z przyczyn od niego niezależnych"
Sprzedaż konsumencka
5671 2014-05-20 XVII AmC 13821/12
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji zamówionego samochodu"
Sprzedaż konsumencka
5582 2014-03-18 XVII AmC 11783/12
"JVC Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje całkowitej i nieprzerwanej dostępności do informacji i aplikacji znajdujących się na stronach witryny, ani bezbłędności treści serwisu"
Sprzedaż konsumencka
5581 2014-03-18 XVII AmC 11783/12
"JVC Polska Sp. z o.o. nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach siedliska"
Sprzedaż konsumencka
5580 2014-03-18 XVII AmC 11783/12
"JVC Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis internetowy JVC"
Sprzedaż konsumencka
5579 2014-03-18 XVII AmC 11783/12
"JVC Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakie zaistnieją w zawartości całej witryny"
Sprzedaż konsumencka
5578 2014-03-18 XVII AmC 11783/12
"JVC nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych lub szkodę spowodowaną instalacją albo użyciem zawartego w witrynie oprogramowania"
Sprzedaż konsumencka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: