Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 8700/12
Numer wpisu:5310
Data wpisu:2013-10-04
Data wydania wyroku:2013-06-04
Sygnatura akt:XVII AmC 8700/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Jan Horodyski
Oznaczenie pozwanego:Jerzy Małolepszy, Tomasz Andrzejewski - PPHU "JUR-TOM"s.c. z siedzibą w Wawrowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Odstąpienie od Umowy przez konsumenta w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, powoduje potrącenie z wpłaconej zaliczki kwoty 900,00 PLN, tytułem kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji, pomniejszonej o wpłatę na poczet kosztu opracowania projektu. Odstąpienie od umowy po upływie 7 dni od jej zawarcia, powoduje potrącenie ...% wartości kuchni z dokonanej przedpłaty, na poczet ceny, nie mniej jednak niż kwota 1.200,00 PLN"
Branża:Sprzedaż konsumencka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Sprzedaż konsumencka"
numer data wpisu postanowienie branża
6004 2015-02-20 XVII AmC 6979/13
"Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem...
Sprzedaż konsumencka
5995 2015-02-20 XVII AmC 1240/13
"W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN"
Sprzedaż konsumencka
5987 2015-02-19 XVII AmC 13854/12
"W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym dla Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5986 2015-02-19 XVII AmC 13853/12
"W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później...
Sprzedaż konsumencka
5974 2015-01-22 XVII AmC 1246/13
"Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru pojazdu to co najmniej 60 dni"
Sprzedaż konsumencka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: