Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5887 2014-12-05 XVII AmC 2186/13
"Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, takich jak (...) związane z importerem pojazdu"
Sprzedaż konsumencka
5886 2014-12-05 XVII AmC 2185/13
"Brak zapłaty całości ceny lub nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia pojazdu"
Sprzedaż konsumencka
5885 2014-12-05 XVII AmC 2183/13
"Brak zapłaty całości ceny lub nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane...
Sprzedaż konsumencka
5884 2014-12-05 XVII AmC 2366/13
"W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Sprzedającego z zamówienia zadatek zostanie zwrócony Kupującemu w nominalnej wysokości w terminie 7 dni od podanego w Zamówieniu terminu realizacji wraz z unieważnieniem...
Sprzedaż konsumencka
5883 2014-12-05 XVII AmC 2362/13
"O ile strony nie uzgodnią innego terminu, nie odebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia"
Sprzedaż konsumencka
5875 2014-11-28 XVII AmC 13597/12
"W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem pojazdu zgodnie z pkt 3.8, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% Ceny Pojazdu za każdy dzień zwłoki chyba, że odmowa odbioru wynika z...
Sprzedaż konsumencka
5873 2014-11-28 XVII AmC 13380/12
"W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie...
Sprzedaż konsumencka
5834 2014-11-04 XVII AmC 1197/13
"Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których powodem będzie Nabywca, jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
5817 2014-10-08 XVII AmC 11624/12
"Cena samochodu może ulec zmianie, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, w tym wzrostu stawek podatkowych lub celnych mających bezpośredni wpływ na procedurę importu, nabycia...
Sprzedaż konsumencka
5810 2014-09-17 XVII AmC 11640/12
"Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu"
Sprzedaż konsumencka
5800 2014-08-29 XVII AmC 4826/12
"Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"
Sprzedaż konsumencka
5799 2014-08-29 XVII AmC 4826/12
"Towary mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu...
Sprzedaż konsumencka
5798 2014-08-29 XVII AmC 4826/12
"Sklep zwraca pieniądze za towar, potrącając koszty wysyłki wyliczone przez sklep podczas składania zamówienia przez klienta"
Sprzedaż konsumencka
5797 2014-08-29 XVII AmC 4826/12
"Aby zwrot mógł zostać rozpatrzony należy skontaktować się z pracownikiem sklepu"
Sprzedaż konsumencka
5796 2014-08-29 XVII AmC 4826/12
"Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń w oryginalnych opakowaniach zamówionych artykułów. (...). Produkt nie może nosić śladów użytkowania"
Sprzedaż konsumencka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: