Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5925 2015-01-07 XVII AmC 1031/13
"Orientacyjny termin wydania samochodu wynosi .... i liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia na rachunek Sprzedawcy zaliczki wpłaconej przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do skrócenia tego terminu"
Sprzedaż konsumencka
5924 2015-01-07 XVII AmC 1031/13
"W przypadku nie przystąpienia do odbioru samochodu w wyznaczonym terminie uważa się, że Kupujący odstąpił od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje zapłatą kary umownej, w wysokości 10% ceny samochodu ustalonej...
Sprzedaż konsumencka
5923 2015-01-07 XVII AmC 1031/13
"Nie udokumentowanie zapłaty pełnej ceny do dnia wskazanego jako termin wydania samochodu, stanowi odstąpienie przez Kupującego od umowy w rozumieniu § 6"
Sprzedaż konsumencka
5922 2014-12-19 XVII AmC 12340/12
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b)...
Sprzedaż konsumencka
5921 2014-12-19 XVII AmC 1155/13
"W szczególności, w wypadku gdy KUPUJĄCY jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zaliczka jest zwracana w odpowiedniej części w wypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY otrzymał...
Sprzedaż konsumencka
5918 2014-12-19 XVII AmC 2512/13
"Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których powodem będzie nabywca, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"
Sprzedaż konsumencka
5917 2014-12-19 XVII AmC 40/13
"Tekstura zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie"
Sprzedaż konsumencka
5916 2014-12-19 XVII AmC 2015/14
"Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie kompletnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego"
Sprzedaż konsumencka
5913 2014-12-19 XVII AmC 1067/13
"Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Sprzedawca może wówczas zwócić Kupującemu wyłącznie zaliczkę w nominalnej wysokości bez odsetek, jednakże dopiero...
Sprzedaż konsumencka
5912 2014-12-19 XVII AmC 1063/13
"Cena sprzedaży w EURO ulegnie zmianie w przypadku zmian opłat celno-podatkowych, a także podwyższenia standardu samochodu wynikającego z decyzji producenta samochodu"
Sprzedaż konsumencka
5911 2014-12-19 XVII AmC 12337/12
"W przypadku zamówienia pojazdu do produkcji sprzedawca informuje, iż producent zastrzegł sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych oraz wyposażenia zamawianego pojazdu. W sytuacji zatem wprowadzenia istotnych...
Sprzedaż konsumencka
5910 2014-12-19 XVII AmC 12336/12
"Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, stronie odstępującej służy prawo żądania odszkodowania od drugiej strony, jeśli odstąpienie było wynikiem przyczyn leżących po drugiej...
Sprzedaż konsumencka
5909 2014-12-19 XVII AmC 549/13
"Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Sprzedawca może zwrócić wówczas Kupującemu wyłącznie wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości bez odsetek, jednakże...
Sprzedaż konsumencka
5908 2014-12-19 XVII AmC 547/13
"W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywanego terminu odbioru określonego w zamówieniu, umowa może ulec rozwiązaniu na życzenie Kupującego"
Sprzedaż konsumencka
5897 2014-12-05 XVII AmC 13353/12
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b)...
Sprzedaż konsumencka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: