Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Sprzedaż konsumencka
numer data wpisu postanowienie branża
5415 2013-11-06 XVII AmC 2340/13
"Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny pojazdu określonej w zamówieniu z przyczyn innych niż wymienione w punkcie 1, niezależnych od Sprzedawcy lub importera w szczególności, z powodu zmiany kursu EURO w stosunku do PLN...
Sprzedaż konsumencka
5414 2013-11-06 XVII AmC 2339/13
"Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny określonej w Zamówieniu, gdy do dnia wystawienia faktury nastąpi zmiana: (ii) przepisów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nakładających na producentów lub importerów...
Sprzedaż konsumencka
5413 2013-11-06 XVII AmC 2338/13
"Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny określonej w Zamówieniu, gdy do dnia wystawienia faktur nastąpi zmiana: (i) stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone nowe opłaty"
Sprzedaż konsumencka
5412 2013-11-06 XVII AmC 12087/12
"Klient może odstąpić od umowy: B. W wypadku zwłoki w postawieniu samochodu do odbioru przekraczającej 21 dni"
Sprzedaż konsumencka
5411 2013-11-06 XVII AmC 12086/12
"Sprzedawca informuje, że producent pojazdów zastrzegł sobie prawo wprowadzenia bez zapowiedzi zmian parametrów technicznych i wyposażenia oferowanych pojazdów, w przypadku pojazdów zamówionych do produkcji. W związku z tym...
Sprzedaż konsumencka
5410 2013-11-06 XVII AmC 12084/12
"W przypadku gdy strony uzgodnią, że wpłacona zaliczka ma charakter zadatku, odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 6 pozwala na zachowanie otrzymanego zadatku w pełnej wysokości, a odstąpienie od umowy przez...
Sprzedaż konsumencka
5409 2013-11-06 XVII AmC 12083/12
"Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki, w wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej z jakichkolwiek przyczyn, stronie odstępującej służy prawo żądania odszkodowania od drugiej strony. Nie dotyczy to przypadku...
Sprzedaż konsumencka
5408 2013-11-06 XVII AmC 12082/12
"Klient może odstąpić od umowy: A. W wypadku zwłoki w wydaniu samochodu przekraczającej 21 dni od dnia przedstawienia samochodu do odbioru"
Sprzedaż konsumencka
5407 2013-11-06 XVII AmC 2458/13
"Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5406 2013-11-06 XVII AmC 2457/13
"Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego"
Sprzedaż konsumencka
5405 2013-11-06 XVII AmC 12976/12
"Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu...
Sprzedaż konsumencka
5404 2013-11-06 XVII AmC 12972/12
"Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania...
Sprzedaż konsumencka
5403 2013-10-28 XV ACa 1433/12
"Właściciel serwisu ostrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika"
Sprzedaż konsumencka
5402 2013-10-28 XV ACa 1433/12
"W żadnym wypadku właściciel oraz administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z serwisu Castorama.pl lub z informacji zawartych w serwisie"
Sprzedaż konsumencka
5399 2013-10-25 XVII AmC 2455/13
"W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
Sprzedaż konsumencka
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: