Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XV ACa 1433/12
Numer wpisu:5402
Data wpisu:2013-10-28
Data wydania wyroku:2013-05-09
Sygnatura akt:XV ACa 1433/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Obywateli z siedzibą w Bydgoszczy
Oznaczenie pozwanego:Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W żadnym wypadku właściciel oraz administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z serwisu Castorama.pl lub z informacji zawartych w serwisie"
Uwagi:Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 września 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 3228/11) oddalający w całości powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
Branża:Sprzedaż konsumencka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Sprzedaż konsumencka"
numer data wpisu postanowienie branża
6004 2015-02-20 XVII AmC 6979/13
"Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem...
Sprzedaż konsumencka
5995 2015-02-20 XVII AmC 1240/13
"W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN"
Sprzedaż konsumencka
5987 2015-02-19 XVII AmC 13854/12
"W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym dla Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5986 2015-02-19 XVII AmC 13853/12
"W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później...
Sprzedaż konsumencka
5974 2015-01-22 XVII AmC 1246/13
"Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru pojazdu to co najmniej 60 dni"
Sprzedaż konsumencka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: