Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII Amc 4/05
Numer wpisu:522
Data wpisu:2005-10-07
Data wydania wyroku:2005-07-28
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 4/05
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Piotr Cichoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Cichoński"w Kielcach
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji Zamawiającego z nabycia samochodu a. wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości po sprzedaniu zamówionego samochodu - jeżeli rezygnacja nastąpiła przed powiadomieniem o możliwości odbioru (jeżeli zamówienie dotyczyło samochodu znajdującego się na składzie Dealera lub Importera). b. wpłacona kwota przepada w całości na rzecz Dealera - jeżeli rezygnacja nastąpi po powiadomieniu o możliwości odbioru. c. wpłacona kwota przepada w całości na rzecz Dealera - jeżeli rezygnacja dotyczy samochodu, który w momencie zamówienia nie znajdował się na składzie Dealera lub Importera, lub zamówiona wersja jest doposażona zgodnie z życzeniem Zamawiającego, bez względu na moment rezygnacji. d. wpłacona kwota przepada w całości na rzecz Dealera - jeżeli należność na samochód nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego listem poleconym lub telegramem o możliwości odbioru samochodu."
Branża:Sprzedaż konsumencka
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Sprzedaż konsumencka"
numer data wpisu postanowienie branża
6004 2015-02-20 XVII AmC 6979/13
"Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem...
Sprzedaż konsumencka
5995 2015-02-20 XVII AmC 1240/13
"W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kwoty gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość zadatku wskazanego w ust. 1 powyżej, lecz nie mniejszej niż 5000 PLN"
Sprzedaż konsumencka
5987 2015-02-19 XVII AmC 13854/12
"W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w Sądzie właściwym dla Sprzedającego"
Sprzedaż konsumencka
5986 2015-02-19 XVII AmC 13853/12
"W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w normalnej wysokości w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, innemu Klientowi, nie później...
Sprzedaż konsumencka
5974 2015-01-22 XVII AmC 1246/13
"Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru pojazdu to co najmniej 60 dni"
Sprzedaż konsumencka
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: