Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
953 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Podpis pod warunkami ogólnymi umowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych AICE oraz na przekazywanie innym podmiotom, w tym firmom ubezpieczeniowycm w usprawiedliwionych celach...
System argentyński
952 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Po zakończeniu planu ratalnego lub w szczególnym przypadku omówionym w części końcowej artykułu 18, AICE powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w oparciu o środki tworzące aktualny fundusz grupy. W tym celu w...
System argentyński
951 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Gdyby w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zebrano środków na zakup jednego samochodu, AICE powinna zastosować mechanizmy umożliwiające asygnację samochodu klientom na bieżąco płacącym raty. Jedynie w przypadku wyczerpania...
System argentyński
950 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Każda płatność dokonana po terminie powinna być płacona w wysokości obliczanej zgodnie z artykułem 4. Suma ta powinna być powiększona zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami o odsetki za zwłokę"
System argentyński
949 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"W przypadku zalegania z wpłatą trzech lub więcej rat (kolejnych lub nie) uznaje się iż umowa została rozwiązana. Klient otrzyma zwrot wpłaconych rat czystych zgodnie z artykułem 16.1"
System argentyński
948 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"W momencie zakończenia planu ratalnego grupy, zgodnie z artykułem 19 AICE przystąpi do przekazywania klientom którzy zrezygnowali z uczestnictwa w systemie wniesionych przez nich rat czystych (...)"
System argentyński
947 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Mając na uwadze fakt, iż środki wniesione przez Klienta składającego rezygnację zostały przeznaczone na zakup samochodów przyznawanych uczestnikom jego grupy na aktach asygnacyjnych, zwrot należny Klientowi rezygnującemu...
System argentyński
946 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Klientowi, który uzyskał asygnację przez licytację przysługują następujące prawa: - wpłacenia w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia, w którym otrzymał informację o asygnacji od AICE, rat licytacyjnych zaoferowanych do...
System argentyński
881 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Oświadczam, że zapoznałem się i wynegocjowałem treść niniejszej umowy"
System argentyński
880 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Równocześnie Uczestnik gremium wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych innym instytucjom. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak są niezbędne do zawarcia umowy"
System argentyński
879 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby MFRR"
System argentyński
878 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Środki pozostałe po wyczerpaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 będą wypłacane proporcjonalnie do wysokości opłat każdego Uczestnika gremium z uwzględnieniem postanowień powyższych"
System argentyński
877 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Fundusze jakie pozostaną po likwidacji gremium zostaną przeznaczone na: - pokrycie strat powstałych w gremium z powodów niezawinionych przez MFRR, - wypłatę rat podstawowych Uczestnikom gremium, którym nie został przydzielony...
System argentyński
876 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego MFRR dokona ostatecznej likwidacji gremium"
System argentyński
875 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Nominalna wartość wpłat miesięcznych rat podstawowych zgromadzona na rachunku, do czasu przydziału produktu stanowi własność Uczestnika gremium i może być zwrócona w przypadkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy w...
System argentyński
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: