Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
874 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Jeżeli w ciągu dwóch kolejnych zgromadzeń przydziałowych nie zostanie zebrany fundusz gremium, pozwalający na przydział jednego produktu, MFRR upoważniony jest do wstrzymania zgromadzeń przydziałowych i przystąpienia do...
System argentyński
873 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"W przypadku odstąpienia Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 lub MFRR, przed przyznaniem dokumentu przydziału produktu strona odstępująca zapłaci drugiej stronie odstępne w wysokości 4% wartości zestawu, który obejmuje niniejsza...
System argentyński
872 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"W terminie 30 dni po likwidacji gremium"
System argentyński
871 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"W przypadku, gdy uczestnik gremium zamierza odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie MFRR winien on na piśmie udzielić MFRR dodatkowego terminu do wykonania umowy nie krótszego niż 30 dni"
System argentyński
870 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Wstępujący, który zrezygnuje z uczestnictwa w programie zapłaci MFRR karę umowną w wysokości 4% wartości zestawu, który obejmuje niniejsza umowa"
System argentyński
869 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Żądaną należność należy wpłacić najpóźniej w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty"
System argentyński
868 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"W stosunku do Uczestnika gremium, któremu przydzielono produkt, a nie płacił w terminie zaoferowanej ilości rat kompletnych zgodnie z §8 pkt 4 zostaną zaliczone odsetki w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki licząc od dnia...
System argentyński
867 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"W stosunku do Uczestnika gremium, któremu przydzielono produkt, a nie uiścił opłaty przydzielonej w oznaczonym terminie, w myśl postanowień §8 pkt 3 zostaną wyliczone odsetki w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki licząc od...
System argentyński
866 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Uczestnik gremium, któremu przydzielono produkt jest zobowiązany na żądanie MFRR przekazać do wskazanego Biura MFRR wraz z wymaganymi dokumentami, oryginały oraz kserokopie dowodów wpłacanych rat celem potwierdzenia ich...
System argentyński
865 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Licząc od daty nadania na poczcie zawiadomienia o przyznaniu produktu"
System argentyński
864 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Wkład własny jest to pisemne zobowiązanie się Uczestnika gremium do wpłacenia rat kompletnych oferowanych w ofercie pisemnej, zgodnie z treścią Umowy, w przypadku gdy oferta okaże się najwyższa"
System argentyński
863 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"MFRR zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych w gremium oraz łączenia gremium biorących udział w zgromadzeniach przydziałowych, jak również prawo do przesunięcia terminu zgromadzenia...
System argentyński
862 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"W miejscu ustalonym każdorazowo przez MFRR"
System argentyński
861 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"MFRR ma prawo każdorazowo zażądać od Uczestnika gremium, okazania dowodów wpłat. Brak dowodu wpłaty może skutkować niedopełnieniem obowiązku płatności w stosunku do MFRR"
System argentyński
860 2006-09-20 Sygn. akt XVII AmC 9/06
"Uczestnik Programu wpłaci pierwszą ratę kompletną w terminie ustalonym przez MFRR"
System argentyński
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: