Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
382 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"W przypadku gdyby w danym zgromadzeniu przydziałowym środki wpłacane tworzące fundusz nie wystarczyły na przydział jednego produktu, wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następne zgromadzenie przydziałowe zasilając...
System argentyński
381 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"Uczestnik gremium, któremu nie przydzielono jeszcze produktu, może wystąpić z gremium w dowolnym czasie. Musi jednak powiadomić o swoim zamiarze ECF "Euro-Zurich"w formie pisemnej. Uczestnik gremium otrzyma nominalny zwrot...
System argentyński
380 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"W stosunku do Uczestnika gremium, któremu nie przydzielono jeszcze produktu, a który: b) nie wpłaci dwóch rat miesięcznych ECF "Euro-Zurich"może dokonać wykluczenia z gremium. Uczestnik gremium otrzyma nominalny zwrot rat...
System argentyński
379 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"Jeżeli powstanie zaległość w płaceniu rat, Uczestnik gremium zobowiązuje się do natychmiastowej wpłaty na rzecz ECF "Euro-Zurich"zaległości wraz z odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki"
System argentyński
378 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"Koszty administracyjne jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego pakietu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobrana przez ECF "Euro-Zurich"na zorganizowanie, uruchomienie, obsługę, administrację...
System argentyński
377 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"Uczestnik programu, który nie otrzymał przydziału produktu może dokonać za zgodą ECF "Euro-Zurich"zmiany pakietu z niższego na wyższy (nie odwrotnie)"
System argentyński
376 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem gremium lub Uczestnik Programu, który zrezygnuje z uczestnictwa w gremium w myśl § 13 zostanie obciążony kosztami opłaty administracyjnej, która zostanie potrącona z...
System argentyński
375 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 37/04
"W stosunku do uczestnika, który nie wpłaci dwóch rat miesięcznych EFB dokona wykluczenia z grupy. Uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie po likwidacji grupy...
System argentyński
374 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 37/04
"Dla umożliwienia EFB zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, Uczestnik Grupy, którego dane osobowe określone zostały na pierwszej stronie umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz EFB nieodwołalne i nie wygasające nawet...
System argentyński
373 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 37/04
"EFB zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych, jak również prawo do przesunięcia aktu asygnacyjnego, o czym powiadomi wszystkich uczestników grupy"
System argentyński
372 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 37/04
"Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną"
System argentyński
340 2005-02-22 Sygn. akt XVII 94/03
"Strony zobowiązują się wykorzystać wszelkie możliwości ugodowego rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy. Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed sądem właściwym dla położenia...
System argentyński
339 2005-02-22 Sygn. akt XVII 94/03
"Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwe zastosowanie przepisów kodeksowych, wówczas decyzję podejmie Zarząd Centrum Lokata w drodze uchwały, mając na względzie interesy Kapitałowców i stabilność Programu"
System argentyński
338 2005-02-22 Sygn. akt XVII 94/03
"W stosunku do Kapitałowca, na rzecz którego wystawiona została promesa, a który nie dokonał w terminie wpłaty dwóch rat miesięcznych, Centrum Lokata zażąda w formie wezwania do zapłaty natychmiastowej i przedterminowej spłaty...
System argentyński
337 2005-02-22 Sygn. akt XVII 94/03
"Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie trzech (3) dni od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa, klient zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie woli o odstąpieniu od...
System argentyński
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: