Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
735 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"W przydziale produktu poprzez wkład własny biorą udział wyłącznie pisemne oferty, które wpłynęły do Centrali MFRR na trzy dni przed zgromadzeniem przydziałowym. Oferty pisemne winny być wypełnione na drukach dostarczonych...
System argentyński
734 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Podczas comiesięcznego zgromadzenia przydziałowego MFRR będzie przydzielać produkty do wysokości posiadanego funduszu gremium, utworzonego z rat podstawowych wpłaconych przez Uczestników gremium w danym miesiącu".
System argentyński
733 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"MFRR zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych w gremium oraz łączenie gremium biorących udział w zgromadzeniach przydziałowych, jak również prawo do przesunięcia terminu zgromadzenia...
System argentyński
732 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Pierwsze zgromadzenie przydziałowe dla Uczestników gremium odbędzie się nie później niż w dwa miesiące po utworzeniu gremium, w miejscu i czasie ustalonym przez MFRR, o czym Uczestnik gremium zostanie poinformowany. Następne...
System argentyński
731 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Brak wpłaty raty kompletnej w danym miesiącu lub wpłacenie jej później niż trzy dni przed zgromadzeniem przydziałowym pozbawia Uczestnika gremium uczestnictwa w tym zgromadzeniu przydziałowym poprzez cofnięcie przydzielonego...
System argentyński
730 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Uczestnik programu wpłaci pierwszą ratę kompletną w terminie ustalonym przez MFRR".
System argentyński
729 2006-05-29 Sygn. akt XVII Amc 108/04
"Uczestnik Programu zostanie poinformowany o utworzeniu gremium oraz o terminie wpłaty pierwszej raty kompletnej"
System argentyński
722 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 23/02
"(...) W przypadku zalegania z wpłatą 3 lub więcej rat (kolejnych lub nie) uznaje się, że umowa została rozwiązana, Klient otrzyma zwrot wpłaconych rat czystych zgodnie z art. 15.1, na podstawie którego (...) należny zwrot...
System argentyński
721 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 23/02
"(...) Gdyby w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zebrano środków na zakup jednego samochodu, AICE powinna zastosować mechanizmy umożliwiające asygnacje Klientom na bieżąco płacącym raty. Jedynie w przypadku wyczerpania...
System argentyński
720 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 23/02
"Klient należący do Systemu, który nie otrzymał samochodu może zrezygnować z uczestnictwa w Systemie (...) należny zwrot powinien nastąpić po zakończeniu planu ratalnego grupy (...) W momencie zakończenia planu ratalnego grupy...
System argentyński
719 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 23/02
"Strony wykorzystają wszelkie dostępne możliwości do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy. Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed sądami dla miasta stołecznego...
System argentyński
718 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 23/02
"Klient, który otrzymał asygnację ma prawo odbioru samochodu w terminie określonym powyżej pod warunkiem terminowego wywiązania się z ciążących na nim zobowiązań i spełnieniu następujących formalności: b) podpisanie aneksu do...
System argentyński
717 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 23/02
"W przypadku zaniechania sprzedaży modelu samochodu i nie zastąpienia go innym, AICE bierze na siebie obowiązek zaoferowania innego samochodu. Jeżeli cena modelu zastępczego byłaby wyższa o 25% od ceny modelu samochodu, którego...
System argentyński
716 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 23/02
"W przypadku, gdy Daewoo zaniecha sprzedaży modelu Polonez i zastąpi go innym, AICE winna wprowadzić nowy model jako kontynuację modelu poprzedniego, ustalając wysokość rat miesięcznych w następujący sposób: c) Jeżeli różnica w...
System argentyński
715 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 23/02
"W przypadku, gdy Daewoo zaniecha sprzedaży modelu Polonez i zastąpi go innym, AICE winna wprowadzić nowy model jako kontynuację poprzedniego, ustalając wysokość rat miesięcznych w następujący sposób: a) Raty miesięczne...
System argentyński
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: