Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
471 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Każdy Klient ma prawo podjęcia decyzji w zgodzie jednak z postanowieniami kontraktu co do wartości pożyczek, którą chce uzyskać z wybranego przedziału pożyczkowego. Klient składa oświadczenie finansowe - oświadczenie w...
System argentyński
470 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Inauguracyjny przydział pożyczek Klientom odbędzie się w miejscu i czasie ustalonym przez URiWF nie wcześniej niż w ciągu 14 dni roboczych od zamknięcia miesiąca rozliczeniowego. Kolejne terminy dyspozycji środków z URiWF i...
System argentyński
469 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Współczynnik finansowy €, który dotyczy wyłącznie Klientów biorących po raz pierwszy udział w procesie przydziału pożyczek i jest obliczany najpóźniej na dwa dni przed procesem przydziału pożyczek i stanowi on iloczyn...
System argentyński
468 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Współczynnik finansowy €, który jest wartością wyrażoną w złotych polskich nadzorowany przez Niezależną Komisję Pożyczkową (NKP), określany w sposób analityczny dla celów INICJACJI powstałego funduszu pożyczkowego...
System argentyński
467 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Wysokość wynagrodzenia URiWF z tytułu obsługi pożyczek, w tym za czynności określone w niniejszym paragrafie naliczana jest w wysokości wskazanej w tabeli opłat i prowizji dostępnej w placówkach oraz przedstawicielstwach URiWF"
System argentyński
466 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Przewidywany czas potrzebny na wyznaczenie pierwszego terminu procesu przydziału pożyczek wynosi 16 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego o czym Klient zostanie poinformowany listownie. URiWF zaznacza,...
System argentyński
465 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Opłata przygotowawcza podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku niewykonania kontraktu z wyłącznej winy URiWF oraz w przypadku wskazanym w § 4"
System argentyński
464 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Za dzień udzielenia Pożyczki strony uznają datę zawarcia umowy POŻYCZKI, która zawierać będzie elementy konieczne tego stosunku prawnego"
System argentyński
463 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
a)"Klient może, po uzyskaniu zgody Zarządu URiWF, przesunąć spłatę co najwyżej 12 miesięcznych rat kapitałowych w czasie trwania całego okresu spłaty, pod warunkiem: złożenia stosownego pisma do 3 dnia miesiąca, którego...
System argentyński
462 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"URiWF dokona podziału podpisanych, zaakceptowanych i zatwierdzonych przez komórkę kontroli zewnętrznej kontraktów z terenu całej RP, URiWF kieruje się zasadą dowolności doboru przedziałów pożyczkowych"
System argentyński
461 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Korzystając z prawa do indywidualnego uzgodnienia warunków umowy wnoszę o zmianę następujących elementów umowy:...............poprzez nadanie im brzmienia jak w załączniku do umowy. Pozostałe nie wymienione wyżej postanowienia...
System argentyński
460 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy P.I.F. "Skarbiec"sp. z o.o. Zostały mi one wyjaśnione przez pracownika w sposób jasny i zrozumiały"
System argentyński
459 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"W ciągu trzech (3) miesięcy licząc od dnia zakończenia planu ratalnego Skarbiec (spółka) dokona ostatecznej likwidacji grupy. Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji Funduszu zostaną przeznaczone na: a) pokrycie...
System argentyński
458 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Jeżeli powstanie zaległość w płaceniu rat Inwestor Funduszu zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Skarbiec (spółki) zaległości wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki tj. od powstania zaległości do...
System argentyński
457 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Inwestor Funduszu, o którym mowa w pkt 4 uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych (oprocentowanych wg stóp rynkowych, zgodnie z umową o obsługę rachunku zawartą przez Spółkę) w czasie likwidacji Funduszu określonego w art....
System argentyński
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: