Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
456 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Z tytułu dokonania cesji pobierana jest opłata cesyjna w wysokości 1,5% aktualnej wartości świadczenia"
System argentyński
455 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Spółka bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę rat kompletnych w wypadku tragicznej śmierci lub trwałego kalectwa z wyłączeniem przypadku samobójstwa lub wystąpienia kataklizmów w ramach posiadanego funduszu zabezpieczenia...
System argentyński
454 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Podczas aktu operacyjnego (przyznania wartości świadczenia) Skarbiec (spółka) będzie przydzielać dobra (świadczenia) do wysokości posiadanego Funduszu Inwestorów utworzonego z rat podstawowych wpłaconych przez Inwestorów w...
System argentyński
453 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Skarbiec (spółka) zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych (wartości świadczeń) oraz łączenia Inwestorów biorących udział w aktach operacyjnych (przyznawaniu wartości świadczenia)"
System argentyński
452 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Brak wpłaty pierwszej raty kompletnej oraz kolejnych nie pozbawia Inwestora Funduszu prawa do uczestnictwa w pierwszym akcie operacyjnym (przyznania wartości świadczenia) pod warunkiem, że rata wraz z należnymi odsetkami w...
System argentyński
451 2005-05-05 Sygn. akt XVII Amc 70/04
"Inwestor Funduszu może dokonać za zgodą Spółki zmiany wartości świadczenia z niższej na wyższą (nie odwrotnie), pod warunkiem uzupełnienia różnic: w opłacie przygotowawczej i w ratach kompletnych wynikających z różnicy między...
System argentyński
445 2005-05-05 Sygn. Akt XVII Amc 98/03
"Sądem właściwym dla rozpoznania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd miejsca wykonania umowy"
System argentyński
444 2005-05-05 Sygn. Akt XVII Amc 98/03
"Kapitał zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych oraz łączenia Funduszy biorących udział w aktach operacyjnych. Podczas aktu operacyjnego Kapitał będzie przydzielał dobra do wysokości...
System argentyński
443 2005-05-05 Sygn. Akt XVII Amc 98/03
"Pierwszy akt operacyjny dla Inwestora Funduszu odbędzie się nie później niż w dwa miesiące po utworzeniu Funduszu, o czym zostaną zawiadomieni Inwestorzy Funduszu w ciągu 14 dni od dnia utworzenia funduszu"
System argentyński
421 2005-05-05 Sygn. Akt XVII Amc 47/04
"W przypadku gdyby w danym akcie asygnacyjnym środki wpłacone tworzące fundusz, nie wystarczyły na przydział jednego towaru, wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następny akt asygnacyjny zasilając fundusz grupy. W...
System argentyński
420 2005-05-05 Sygn. Akt XVII Amc 47/04
"W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie decyzję podejmuje TeFi w drodze zarządzenia"
System argentyński
419 2005-05-05 Sygn. Akt XVII Amc 47/04
"Uczestnik Grupy otrzyma zwrot rat podstawowych bez waloryzacji i oprocentowania w czasie likwidacji grupy określonym w § 18 po potrąceniu należnych TeFi kosztów administracyjnych oraz opłaty wstępnej"
System argentyński
385 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"Strony niniejszej umowy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby ECF "Euro-Zurich"
System argentyński
384 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"Dla umożliwienia ECF "Euro-Zurich"zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, Uczestnik gremium, którego dane osobowe określone zostały na pierwszej stronie umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz ECF...
System argentyński
383 2005-03-01 Sygn. akt XVII Amc 48/04
"W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego ECF "Euro-Zurich"dokona ostatecznej likwidacji gremium. Fundusze jakie pozostaną po likwidacji gremium, zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat...
System argentyński
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: