Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
709 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 12/03
"Jakiekolwiek zmniejszenie funduszu grupy, wywołane przez zdarzenia nie uwzględnione w tej umowie, a nie zależne od Grosz będzie obciążało proporcjonalnie uczestników grupy"
System argentyński
708 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 12/03
"W ciągu trzech miesięcy (3) licząc od terminu zakończenia planu ratalnego, Grosz dokona ostatecznej likwidacji grupy. Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat...
System argentyński
707 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 12/03
"W przypadku, gdy w ciągu dwóch (2) kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz grupy pozwalający na przydział towaru, Grosz upoważniony jest do wstrzymania aktów asygnacyjnych przystąpienia do przedmiotowej likwidacji...
System argentyński
706 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 12/03
"Grosz zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych oraz łączenia grup biorących udział w aktach asygnacyjnych"
System argentyński
705 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 12/03
"Pierwszy akt asygnacyjny dla uczestników odbędzie się nie później niż dwa miesiące po utworzeniu grupy. Następne akty asygnacyjne odbywać się będą w terminie ustalonym przez Grosz do momentu odbioru, o czym zostaną...
System argentyński
704 2006-04-18 Sygn. akt XVII Amc 12/03
"Opłata przygotowawcza stanowi bezzwrotne (za wyjątkiem określonym w art. 5 ust. 2) wynagrodzenie za przygotowanie i zawarcie umowy"
System argentyński
703 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Strony wykorzystają wszelkie możliwości do ugodowego rozwiązania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy. Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed sądem według miejsca siedziby Omegi"
System argentyński
702 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Jeżeli powstanie zaległości w płaceniu rat, Inwestor Programu zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Omegi, zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki tj. od powstania zaległości do dnia zapłaty"
System argentyński
701 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Inwestor Programu uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych, zrewaloryzowanych o średnie ważone oprocentowanie w stosunku rocznym rachunków terminowych w złotych polskich w terminie 14 dni od rezygnacji"
System argentyński
700 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Z tytułu dokonanej Cesji, pobierana jest opłata cesyjna w wysokości 5% wartości aktualnego zestawu kwotowego"
System argentyński
699 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"W przypadku nie udzielenia pisemnej odpowiedzi przez Omegę, w terminie do ósmego (8) dnia danego miesiąca zezwalającej na prolongatę raty w danym miesiącu, jest to równoznaczne z decyzją odmowną o udzielaniu prolongaty"
System argentyński
698 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"W przypadku, gdy wstępujący do Programu zawarli umowę w tym samym czasie, Omega zastrzega sobie sposób wyłonienia zwycięzcy"
System argentyński
697 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"W przydziale Towaru biorą udział wyłącznie pisemne oferty osobiste, które wpłynęły do Omegi na pięć dni przed aktem asygnacyjnym. Oferty pisemne winny być wypełnione na drukach dostarczonych przez Omegę, stosownie do zawartych...
System argentyński
696 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Deklaracja Inwestora jest to pisemne zobowiązanie się Inwestora Programu do odstąpienia od wartości zestawu kwotowego równej wysokości deklarowanych rat kompletnych w ofercie osobistej, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy....
System argentyński
695 2006-04-07 Sygn. akt XVII Amc 37/03
"Omega zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych w Programie oraz łączenia Programów biorących udział w aktach asygnacyjnych jak również prawo do przesunięcia terminu aktu asygnacyjnego, o...
System argentyński
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: