Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - System argentyński
numer data wpisu postanowienie branża
486 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Strony kontraktu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby URiWF"
System argentyński
485 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Zmniejszenie się funduszy pożyczkowych wywołane (...) innymi okolicznościami na które obie strony nie mają wpływu lub nie ma wpływu jedynie URiWF skutkować może wstrzymaniem pożyczek oraz stanowi podstawę do rozwiązania...
System argentyński
484 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Jeżeli w ciągu dwóch kolejnych procesów przydziału pożyczek procent terminowej spłacalności udzielonych już pożyczek będzie niższy niż 60% udzielonych pożyczek, URiWF upoważniony jest do odraczania lub wstrzymania procesów...
System argentyński
483 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"W przypadku gdyby procent terminowo spłaconych udzielonych już pożyczek spadł poniżej 60% wówczas URiWF przy akceptacji Niezależnej Komisji Pożyczkowej może dokonać przeniesienia wartości funduszy pożyczkowych z danego procesu...
System argentyński
482 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Klient, który zrezygnuje z uczestnictwa w programie zapłaci URiWF karę umowną w wysokości 5% wartości przedziału pożyczki, który obejmuje kontrakt"
System argentyński
481 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"W przypadku odstąpienia Klienta lub URiWF od kontraktu przed przyznaniem promesy pożyczki strona odstępująca zapłaci drugiej stronie odstępne w wysokości 5% wartości pożyczki, który obejmuje kontrakt. Kwota odstępnego może...
System argentyński
480 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"URiWF może wykluczyć z programu Klienta, który dwukrotnie w kolejnych następujących po sobie procesach przydziału pożyczek nie prześle na adres URiWF poprawnie wypełnionego oświadczenia finansowego. W tym przypadku URiWF...
System argentyński
479 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"W stosunku do Klienta, który otrzymał pożyczkę, a który: a) nie dokonał w terminie wpłaty jednej raty miesięcznej mogą zostać naliczone odsetki karne w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki, b) nie dokonał w terminie wpłaty...
System argentyński
478 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"W stosunku do Klienta, któremu przydzielono pożyczkę, a nie uiścił prowizji w wyznaczonym terminie w myśl postanowień § 9 zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wymagalności"
System argentyński
477 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału URiWF może pobrać odsetki karne w wysokości 45% w skali roku, może obciążyć Klienta kosztami upomnienia lub wezwania do zapłaty lub postawić pożyczkę wraz z odsetkami w...
System argentyński
476 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Z tytułu dokonania cesji pobierana jest opłata w wysokości 2% wartości obowiązującego Klienta przydziału pożyczkowego"
System argentyński
475 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Proces przydziału pożyczki jest to proces umożliwiający Klientowi uzyskanie Pożyczki, który rozpoczyna się wydaniem Promesy Pożyczki. Klient otrzymuje promesę w terminie do 16 dni roboczych od dnia procesu przydziału po...
System argentyński
474 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Podczas procesów rozdysponowania środków z Europejskiego Programu Pomocy Finansowej - rozdziału Pożyczek Klientom, Niezależna Komisja Pożyczkowa będzie rozdysponowywać środki finansowe do wysokości posiadanych funduszy"
System argentyński
473 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"URiWF zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu procesu przydziału pożyczek"
System argentyński
472 2005-07-11 Sygn. akt XVII Amc 81/05
"Proces przydziału pożyczek może być uznany za nieważny przez URiWF jeśli procent skuteczności procesu przydziału pożyczek jest mniejszy niż 80%. W innym przypadku może nastąpić ustalenie kolejnego terminu dla procesu...
System argentyński
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: